Uzávěrka 17. 2.

Magistrát města Brna – konkurz (ekonom/ka Odboru kultury)

Publikováno 11. 2. 2022

Na této pozici budete provádět kontrolní činnost odboru, zejména u kulturních příspěvkových organizací a u příjemců dotací v oblasti kultury. Dále budete sledovat, analyzovat a vyhodnocovat hospodaření příspěvkových organizací.

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou.

Charakteristika pozice:

Provádí kontrolní činnost odboru dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a jeho prováděcích předpisů, dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a v souladu s požadavky interních předpisů města v této oblasti. Kontrolní činnost je realizována zejm. u příspěvkových organizací v působnosti odboru (aktuálně příspěvkové organizace Národní divadlo Brno, Městské divadlo Brno, Divadlo Radost, Centrum experimentálního divadla, Filharmonie Brno, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, TIC BRNO, Dům umění města Brna, Muzeum města Brna) a dále u příjemců dotací v oblasti kultury. Sleduje, analyzuje a vyhodnocuje hospodaření příspěvkových organizací v působnosti odboru.

Platové podmínky: platová třída 9 – základní platový tarif od 19.730,- do 28.920,- dle započitatelné praxe + osobní příplatek po 3 měsících

Termín nástupu: dle dohody, po skončení výběrového řízení

Kvalifikační předpoklady a požadavky:

• vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou,
• znalost právních předpisů souvisejících s vykonávanou činností, zejména:
– z. č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
– z. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
– z. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
– z. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů + zejm. vyhl. č.  412/2021 Sb. o rozpočtové skladbě,
• z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
• znalost práce na PC – Word, Excel, PowerPoint,
• psychická odolnost, samostatnost, pečlivost, velmi dobrý písemný projev.

Dále výhodou:

• vzdělání ekonomického směru,
• zkouška zvláštní odborné způsobilosti při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu (povinnost složit zkoušku v termínu do 18 měsíců od začátku pracovního poměru),
• ekonomická či kontrolní praxe,
• praxe s účetnictvím v neziskových organizacích.

Nabízíme:

• možnost trvalého vzdělávání – podpora profesního i osobního rozvoje (vstupní vzdělávání, adaptační příprava a návazná školení, semináře, kurzy),
• výbornou dostupnost – pracoviště v centru Brna,
• 5 týdnů dovolené,
• 4 dny indispozičního volna (sick days),
• pružná pracovní doba,
• závodní stravování,
• a další zajímavé zaměstnanecké výhody dle Kolektivní smlouvy (např. příspěvek na rekreaci, popř. penzijní připojištění nebo životní pojištění, příspěvek na rekreaci dítěte, příspěvek na zdravotní péči, příspěvek na ošatné, odměna dárcům krve, odměna při životním výročí, jazykové kurzy).

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb. jsou:

• státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR,
• věk minimálně 18 let,
• způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost,
• ovládání jednacího jazyka.

Náležitosti písemné přihlášky (§ 7 odstavec 4 zákona č. 312/2002 Sb.):

název a číslo výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce je nutné připojit doklady (§ 6, odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.):

• profesní životopis,
• výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřená kopie),
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Písemnou přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami (bez nich není přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční místo) předejte či zašlete v uzavřené obálce označené číslem a názvem výběrového řízení do 17. 2. 2022 (včetně)

na adresu:

Magistrát města Brna
Personální oddělení
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno

nebo předejte na podatelně Magistrátu města Brna, Malinovského nám. č. 3.

Informace k organizaci výběrových řízení včetně potřebných tiskopisů jsou k dispozici na internetu (www.brno.cz) nebo na Personálním oddělení MMB.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.