Informace o zpracování osobních údajů

Internetový informační portál Culturenet provozuje Institut umění – Divadelní ústav, státní příspěvková organizace (dále jen „IDU“), se sídlem Celetná 17, 110 00 Praha 1; IČ: 00023205, DIČ: CZ00023205, zastoupená Ing. Pavlou Petrovou, ředitelkou, kontaktní údaje: , tel. +420 224 809 111, zřízená Ministerstvem kultury a školství čj. 39191/9-IV/1 ke dni 1. 9. 1959.

V souvislosti s provozováním internetového informačního portálu Culturenet IDU, jako správce osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), zpracovává Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

V rámci internetového informačního portálu Culturenet jsou zpracovávány tyto osobní údaje za tímto účelem:

 

Registrace k odběru newsletteru

 • zpracovávané osobní údaje – emailová adresa, jméno
 • účel zpracování – zasílání týdenních přehledů s odkazem na aktuality Culturenet
 • doba zpracování – do obdržení žádosti o vymazání
 • newsletter obsahuje možnost na kliknutí žádost o zasílání zrušit
 • právní základ pro zpracování – oprávněný zájem IDU jako správce osobních údajů podle čl. odst. 1 písm. f) GDPR

 


Registrace k vložení aktuality 

 • zpracovávané osobní údaje – uvedené povinně: jméno a příjmení, emailová adresa, adresa; uvedené volitelně: organizace, IČO, DIČ, telefon, fakturační adresa
 • účel zpracování – jméno a příjmení je zveřejněno k označení autora, který vložil aktualitu; email, adresa, organizace, IČO, DIČ, telefon ani fakturační adresa nejsou zveřejněny a slouží pro komunikaci redaktora s autorem (Subjektem údajů) a jako podklady pro ekonomické oddělení IDU v případě platby za inzerci
 • doba zpracování – do obdržení žádosti o vymazání z registrace umožňující přihlašování do uživatelského rozhraní webu
 • právní základ pro zpracování osobních údajů – výslovně udělený souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo splnění právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

 

Registrace na semináře

 • zpracovávané údaje – uvedené povinně: jméno a příjmení, organizace, funkce/pozice, emailová adresa, adresa, telefon
 • účel zpracování – žádné údaje nejsou zveřejněny a slouží pouze pro komunikaci pořadatele semináře (IDU) a účastníka (Subjektu údajů)
 • doba zpracování – do obdržení žádosti o vymazání z registrace umožňující odesílání dalších pozvánek na podobné akce
 • právní základ pro zpracování osobních údajů – výslovně udělený souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo splnění právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

Vaše osobní údaje budou zpracovávány IDU jako správcem osobních údajů po dobu aktivního užívání Vašeho uživatelského účtu Vámi jako Subjektem údajů, nejdéle pak 3 roky po ukončení aktivního užívání Vašeho uživatelského účtu.

Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů udělíte aktivním označením souhlasu před odesláním formuláře, v němž jsou příslušné osobní údaje vyžadovány. Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, a to například zasláním dopisu na adresu sídla IDU Celetná 17, 110 00 Praha 1 nebo na .

Zpracování osobních údajů je prováděno IDU jako Správcem osobních údajů, osobní údaje však pro IDU může zpracovávat i tento zpracovatel: WordPress.com

 

Jako subjekt údajů máte

 • právo požadovat od IDU přístup k Vašim osobním údajům (tj. máte právo získat od IDU potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajů a k informacím vymezeným v čl. 15 GDPR),
 • právo na opravu (tj. máte právo na to, aby IDU bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení ve smyslu čl. 16 GDPR),
 • právo na výmaz (tj. máte právo na to, aby IDU bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 GDPR),
 • právo na omezení zpracování (máte právo na to, aby IDU omezil zpracování Vašich osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 GDPR)
 • právo na přenositelnost údajů (tj. máte právo získat Vaše osobní údaje, které
  se Vás týkají, jež jste poskytl/a IDU, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto Vaše osobní údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případech uvedených v čl. 20 GDPR);
 • právo vznést námitku (tj. máte z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních podle čl. 21 GDPR);
 • právo kdykoliv odvolat souhlas (tj. pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu uděleném IDU podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, máte právo tento svůj souhlas kdykoliv odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním ve smyslu čl. 7 odst. 3 GDPR);
 • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (tj. máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká podle čl. 22 GDPR);
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu (tj. v případě pochybností o dodržování povinností IDU jako správce osobních údajů souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

Poskytnutí Vašich osobních údajů IDU k výše uvedenému účelu je smluvním požadavkem a záleží tedy pouze na Vašem rozhodnutí, zda IDU Vaše osobní údaje pro výše uvedený účel poskytnete, neboť nemáte povinnost tyto Vaše osobní údaje poskytnout.