Všeobecné podmínky pro poskytování služeb na internetových stránkách Culturenet


Článek I.

Úvodní ustanovení

 1. Institut umění – Divadelní ústav, se sídlem Celetná 17, 110 00 Praha 1, IČO: 00023205, DIČ: CZ00023205, bankovní spojení: ČNB, č. ú. 63838011/0710, vydává: Všeobecné podmínky pro poskytování služeb na internetových stránkách Culturenet.
 2. Všeobecné podmínky pro poskytování služeb na internetových stránkách Culturenet (dále jen „Podmínky“) stanovují základní technické, provozní, organizační a obchodní podmínky pro poskytování placených a neplacených komerčních služeb zveřejněných na internetových stránkách Culturenet a v rámci newsletteru. Podmínky vymezují základní práva a povinnosti Institutu umění – Divadelního ústavu jako poskytovatele služeb a uživatelů, kterým jsou služby poskytovány.

 

Článek II.

Výklad základních pojmů

 1. Poskytovatel: Institut umění – Divadelní ústav, se sídlem Celetná 17, 110 00 Praha 1, IČO: 00023205.
 2. Uživatel: jakákoliv fyzická nebo právnická osoba způsobilá k právním úkonům v smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, která využívá služby na webu Culturenet.
 3. Internetové stránky Poskytovatele: www.culturenet.cz.

 

Článek III.

Specifikace Služeb

 1. Službou se rozumí poskytnutí prostoru pro sdělování informací veřejnosti na internetových stránkách Poskytovatele a v rámci newsletterukterý pravidelně vydává Poskytovatel. Služby poskytované Poskytovatelem na internetových stránkách Poskytovatele jsou placené a neplacené
 2. Neplacené služby jsou především Aktuality pro odbornou veřejnost a subjekty do databázového Adresáře vkládané Uživateli.
 3. Placené služby jsou především pozvánky na různé akce pro veřejnost, informace reklamní povahy a nabídky komerčních služeb Uživatelů třetím osobám, na webu jako Inzerce.

 

Článek IV.

Provozní podmínky Poskytovatele

 1. Poskytovatel má právo zamezit šíření dat, která Uživatel šíří v rozporu s těmito Podmínkami, obecně závaznými právními předpisy České republiky nebo působením okolností vylučujících odpovědnost. Poskytovatel má právo na přerušení provozu serverů na dobu nezbytnou např. z důvodu údržby a oprav systému, které ovlivňují poskytování Služeb.
 2. Poskytovatel neručí za aktuálnost, pravdivost, zákonnost, soulad s morálními principy jakýchkoliv informací pocházejících od Uživatele, pokud tato data nezveřejnil přímo Poskytovatel nebo pokud je předem prokazatelně neschválil.
 3. Poruší-li Uživatel hrubě nebo porušuje-li opakovaně své povinnosti vyplývající z těchto Podmínek a neodstraní-li toto hrubé porušení nebo porušování do 14 dní od doručení upozornění na tuto skutečnost dopisem nebo formou elektronické pošty, je Poskytovatel oprávněn registrovaný účet Uživatele jednostranně zrušit a neobnovit.
 4. Poskytovatel nepřejímá zodpovědnost za poškození dat Uživatele třetím osobám. Poskytovatel umožní v případě poškození dat Uživatele obnovu původních dat z pravidelných denních záloh systému.

 

Článek V.

Práva a povinnosti Uživatele při užívání internetových stránek Poskytovatele

 1. Uživatel je povinen pro využívání Služeb internetových stránek Poskytovatele zaregistrovat se prostřednictvím registračního formuláře a poté přihlásit do systému. Všechny údaje zadávané v registračním formuláři, v dalších formulářích a příp. smlouvách musí být pravdivé. Při jakékoliv změně těchto údajů je uživatel povinen provést jejich opravu, či o opravu požádat Poskytovatele. Přihlašovací údaje (login a heslo) je možné měnit online přímo pres webové rozhraní. Přihlašovací údaje (login a heslo) nesmí být nikomu sděleny ani nikde zveřejněny, jsou nepřenosné a jsou jen pro jednoho Uživatele.
 2. Registrací se Uživatel zavazuje k dodržování těchto Podmínek, které jsou k nahlédnutí na internetových stránkách Poskytovatele. Svůj souhlas s těmito Podmínkami Uživatel projeví formou jejich odkliknutí v registračním formuláři.
 3. Uživatel je povinen při využívání služeb Poskytovatele dodržovat tyto Podmínky, obecně závazné právní předpisy České republiky, platné mezinárodní úmluvy, jimiž je Česká republika vázána a jednat v souladu s dobrými mravy, zejména neporušovat zákonem chráněná práva a zájmy Poskytovatele a třetích osob.
 4. Uživatel nesmí postupovat třetím osobám svoje přihlašovací údaje (login a heslo) a je povinen učinit všechna rozumně učiněná opatření k zachování přihlašovacích údajů (loginu a hesla) v tajnosti. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto přihlašovacích údajů (loginu a hesla) je Uživatel povinen oznámit toto neprodleně Poskytovateli.
 5. Uživatel má právo vypovědět tyto Podmínky bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je měsíční a začíná plynout od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Poskytovateli v písemné formě.
 6. Uživatel nemá právo na vrácení odpovídající části finančních prostředků korespondující předplaceným kreditům za nevyužité Služby, pokud k výpovědi nedošlo z důvodu porušení Podmínek ze strany Poskytovatele.
 7. Uživatel je povinen oznámit Poskytovateli neprodleně jakoukoliv změnu, která by mohla ovlivnit plnění Podmínek, a to zejména změnu adresy trvalého a/nebo přechodného bydliště, sídla, apod.

 

Článek VI.

Objednávky a platební podmínky

 1. Uživatel je oprávněn využívat placené služby Poskytovatele za splnění těchto podmínek: a) uhradí příslušné finanční prostředky dle Ceníku Poskytovatele převodem na bankovní účet Poskytovatele ihned po domluvení zveřejnění placené služby na webu Culturenet s Poskytovatelem anebo b) dohodne se jinak s Poskytovatelem.
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo placené a neplacené služby schvalovat a určit, zda boudou na internetových stánkách Poskytovatele a v newsletteru zveřejněny. Schválení Poskytovatel uskuteční neprodleně po vložení služby, nejpozději však do 7 pracovních dnů.
 3. Poskytovatel si vyhrazuje právo určovat, zda služby patří do kategorie placených anebo neplacených služeb.
 4. Cena placených služeb zahrnuje zobrazení na internetových stánkách Poskytovatele po dobu jednoho domluveného týdne (a jeho násobků) dle rezervačního kalendáře  a uveřejnění v newsletteru dle počtu zaplacených týdnů. Ke zveřejnění dochází až po prokazatelné úhradě služby na bankovní účet Poskytovatele.
 5. V případě, že placená služba bude řádně uhrazena a nebude schválena Poskytovatelem dle ust. čl. VI.2. těchto Podmínek, Uživatel má nárok na vrácení zaplacené ceny za placené služby. Poskytovatel se zavazuje vrátit zaplacenou finanční částku na bankovní účet Uživatele do 7 pracovních dnů od neschválení placené služby.
 6. V případe dlouhodobého zájmu o placené služby ze strany Uživatele je možné tyto Podmínky nahradit písemnou smlouvou.

 

Článek VII.

Vady Služby a reklamace

 1. Vady Služby může zákazník oznámit na e-mailovou adresu poskytovatele: , a ten se zavazuje vynaložit veškeré rozumně požadovatelné úsilí k odstranění vad v co nejkratší době. Reklamace musí být zasílány písemně na adresu Poskytovatele.
 2. Nemůže-li Uživatel využívat Služby pro jejich vady, má právo na vrácení poměrné části peněz na kartě online, trvala-li závada alespoň 24 hodin. Jiná náhrada přesahující tento rámec nemůže být ze strany Poskytovatele poskytnuta. Vrácení úhrad je Uživatel povinen uplatnit písemně na adrese Poskytovatele v lhůtě nejdéle 15 dnů od posledního trvání vady.

 

Článek VIII.

Společná a závěrečná ustanovení

 1. Uživatel bude e-mailem informován o přidělení Služby.
 2. Tyto Podmínky může Poskytovatel měnit a doplňovat formou písemně změny.
 3. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zkráceně jako GDPR.
 4. Poskytovatel se zavazuje, že nepoužije údaje Uživatele zadávané v registraci, v dalších formulářích a příp. smlouvách jinak než pro zaslání informací o uživatelském účtu, příp. upozornění na novinky ve vlastní nabídce služeb. Adresy elektronické pošty nebudou použity k odesílání nevyžádaných dopisů, ani nebudou poskytnuty třetím osobám.
 5. Ceník Poskytovatele je k dispozici na internetových stánkách Poskytovatele.
 6. Práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele vyplývající z těchto Podmínek a v těchto podmínkách výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů GDPR.
 7. Tyto podmínky jsou platné a nabývají účinnosti dnem 1. 11. 2019.