Adresář profesních organizací a sítí působících v kulturních a kreativních odvětvích v České republice. Adresář také zahrnuje organizace bez členské základny, které podporují spolupráci a rozvoj v oblastech své působnosti.

Filtry
Obor
Nalezené položky

Architektky, z. s., představují komunitu, která spojuje ženy působící v oblasti stavební kultury. Upozorňuje na nerovnosti, kterým čelí různé skupiny v rámci architektonické profese, a hledáme cesty ke spravedlivějším možnostem uvnitř oboru.

Cílem Architektek je větší pestrost v oborovém zastoupení, otevřenost architektury vůči různorodým životním cestám a vytváření laskavého, naslouchajícího prostředí.

Kontakt www.architektky.net,

Platforma ART GATE je spolkem umělecko-technického personálu. Zvukaři, osvětlovači, zvukoví a světelní designéři, technici, riggeři, video technici a produkční v živé kultuře. Platformu založila v listopadu 2021 Produkční skupina ART GATE, z. s., která tímto krokem reagovala na aktuální situaci v oboru technických profesionálů a produkčních v živé kultuře.

Posláním platformy je hájit zájmy technických pracovníků a produkčních v živé kultuře směrem k veřejnosti i státním institucím. Chce edukovat o práci technických profesionálů a produkčních. Snaží se rozvíjet komunikaci a vzdělávání. Pořádá oborová a networkingová setkání. Snahou platformy je otevřený dialog na předem zvolené téma, sdílení a výměna zkušeností.

Asociace animovaného filmu (ASAF) je sdružením předních českých producentů, nezávislých filmařů a animačních studií, kteří se společně rozhodli aktivně se podílet na rozvoji animace v ČR jako průmyslového odvětví a jeho prezentaci v zahraničí. Za svůj cíl si stanovila zlepšení podmínek pro výrobu a distribuci animovaných filmů v ČR.

Kontakt www.asaf.cz,

Asociace českého průmyslového designu, z. s., byla založena v červenci 2020 s cílem podpory a propagace designu, spolupráce se státními a vzdělávacími institucemi, ochrany duševního vlastnictví, spolupráce mezi jednotlivými členy a zvyšování obecného povědomí o designu u široké veřejnosti.

AČPD bude podporovat průmyslový design jako nedílnou součást inovace a jako nástroj konkurenceschopnosti, usilovat o užší spolupráci se státními a vzdělávacími institucemi, hájit zájmy a duševní práva svých členů. Asociace bude propagovat průmyslový design u široké veřejnosti a tím tak obnoví hrdost na české výrobce.

Kontakt www.acpd.cz

Asociaci českých filmových festivalů (AČFF) založilo sedm českých filmových festivalů. Prostřednictvím AČFF chtějí lépe a účinněji řešit problémy, jimž jsou filmové festivaly dlouhodobě vystaveny.

Kontakt www.acff.cz,

Asociace českých filmových klubů (AČFK) sdružuje a koordinuje kulturní činnost zaměřenou na práci s filmem a dalšími audiovizuálními médii, propaguje šíření kvalitních filmových děl české i světové kinematografie.

Posláním Asociace českých herních vývojářů, z. s., (AČHV, resp. GDACZ) je všemi dostupnými prostředky podporovat český herní průmysl a zasazovat se o jeho rozvoj, a to predevším kombinací následujících činností:

  • poskytováním odborné pomoci, doporučení a konzultací spojených s tvorbou a vedením herních projektů a multimédií;
  • vzděláváním herních tvůrců a rozvojem herního vzdělání;
  • spoluprací s obdobnými spolky, odbornými pracovišti, orgány státní správy a mezinárodními organizacemi obdobného zaměření v zahraničí;
  • zpracováváním návrhů spojených s problematikou herního vývoje v České republice v oblasti legislativní a účastí v poradních orgánech;
  • podporou komunikace a spolupráce mezi herními tvůrci;
  • studiem herního průmyslu a trhu v České republice a poskytováním informací o stavu tohoto odvětví;
  • popularizací českých her a herní tvorby.
Kontakt https://gda.cz/,

Asociace českých kameramanů (AČK) je nezávislá profesní organizace sdružující profesionály z oborů filmová a televizní kamera, kteří mohou na platformě asociace společně diskutovat a poukazovat na společné problémy týkající se naší profese. Při řešení a prosazování svých nároků a legitimních práv používají váhu veškeré svojí autority, opřené o výsledky a hodnocení jejich práce.

Kontakt www.ceskam.cz