Cílem výzkumného projektu je definování, teoretická příprava a následné praktické ověření funkčnosti systému sběru, vyhodnocování a interpretace relevantních statistických, provozních a ekonometrických dat divadel v České republice. Takový systém je nezbytnou podmínkou pro správné strategické a umělecké řízení divadel, pro tvorbu kulturních politik a strategií na všech úrovních státní správy i samosprávy, a stejně tak i jako hodnověrný pramen využitelný pro výzkum v akademické sféře a hodnocení společenských ale i ekonomických dopadů divadla.