Podnětem pro vznik této studie byla zkušenost Institutu umění z projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR (2011–2015). Za oblast výtvarného umění byla na základě spolupráce s externími experty vypracována kapitola pro závěrečný dokument shrnující stav, potřeby a trendy všech odvětví. Nejen v této kapitole, ale i v dalších odborných diskuzích je provoz výtvarného umění v ČR hodnocen jako nedostatečně reflektovaný a tím i málo profesionalizovaný. Přitom jde o odvětví, ve kterém je spatřován silný potenciál. Současní čeští umělci dosahují kvalitních výsledků na mezinárodní scéně, často však zůstávají bez většího ohlasu na lokální úrovni.

Odborná publikace Sbírat umění – dílčí aspekty sběratelství a trhu se současným uměním v ČR vznikla v l. 2016–2017 díky zapojení několika externích odborníků a obsahuje celkem šest kapitol a zároveň oblastí, z nichž lze perspektivu současného stavu sběratelství současného umění vnímat. Kapitoly se věnují tématice akvizic uměleckých děl, mecenášství, galerií, vzdělávání, médií a v neposlední řadě uměleckých cen udílených v ČR.

Trh se současným uměním v tom nejširším slova smyslu není stále vnímán jako stěžejní součást celkového provozu odvětví. Slabé stránky a příležitosti je možné sledovat na více úrovních. Následující stránky by měly pomoci k jejich formulování a k dalšímu hledání řešení do budoucna.