Diplomová práce se zabývá financováním divadel – příspěvkových organizací hl. m. Prahy. Přibližuje vývoj institucionálního prostředí českého divadla, nabízí i přehled právních forem provozu divadel a celá problematika je vztažena do širšího kontextu hospodářské politiky. Cílem je zhodnotit proces transformace na příkladu vybraných transformovaných divadel, do analýzy je zahrnuta i příspěvková organizace hl. m. Prahy. Záměrem práce je nastínit takové mechanismy, jež povedou k utváření systému, který umožní optimální fungování divadla (nejen ve formě neziskové organizace) a zároveň v sobě bude propojovat prvky motivující soukromé dárcovství s formami podpory kultury z veřejných zdrojů.