Disertační práce „Metody animace kulturně historického dědictví: zprostředkování poznání tvůrčí interpretací přítomného“ obsahuje teoretickou a výzkumnou část. V teoretické části se autorka věnuje pojmovému vymezení, představení základních principů, současnému postavení především v České republice a pedagogickému významu dvou již zmíněných fenoménů: kulturně historického dědictví a animace. Současně zpracovává téma animace kulturně historického dědictví jakožto výukové metody ve výtvarné pedagogice. Účelem výzkumné části je zmapovat, popsat a analyzovat současný stav animace kulturně historického dědictví v České republice a možnosti zprostředkování kulturně historického dědictví při výuce výtvarné výchovy na 2. stupni ZŠ a SŠ.