Zachráňme kultúru – návrh na krízové opatrenia

Publikováno 9. 4. 2020

Slovenské Otvorené fórum Zachráňme kultúru zveřejnilo materiál Zachráňme kultúru – návrh na krízové opatrenia Ministerstva kultúry SR: Ako pomôcť kultúre a kreatívnemu priemyslu.

Otvorené fórum Zachráňme kultúru vyzýva na pomoc kultúre a ponúka unikátny materiál obsahujúci súbor rýchlych krízových opatrení. Návrh bol 30. marca a v aktualizovanej verzii 6. apríla 2020 predložený ministerke kultúry SR pani Natálii Milanovej.

Ak neurobíme dosť na záchranu kultúry, proces zániku mnohých projektov a aktivít, ako aj rozpad infraštruktúry a strata odborníkov môžu byť nezvratné.

Ľudia, ktorí pracujú v kultúre, to nie sú len osobnosti známe z televíznej obrazovky, populárni herci, hudobníci alebo speváci, o ktorých panuje mienka, že veľa zarábajú. Sú to desiatky často skrytých a nedocenených profesií – divadelných a filmových režisérov, spisovateľov, scenáristov, novinárov, prekladateľov, vydavateľov a kníhkupcov, ale aj výtvarníkov, dizajnérov, architektov a v neposlednom rade tých, ktorí zabezpečujú organizáciu a služby, a sú súčasťou kreatívneho priemyslu – manažéri, osvetľovači, zvukári, technici, kinári, reklamné agentúry, IT a grafické štúdiá, tlačiarne, divadelné a reštaurátorské dielne… Ale aj pracovníci divadiel, múzeí, galérií, knižníc či osvetových stredísk.

Tí všetci sú dnes ohrození.

Na neurčito sú zrušené divadelné a filmové predstavenia, výstavy, koncerty, festivaly, zastavená je tvorba nových diel – divadelných premiér, filmov, televíznych seriálov a hudobných relácií, výroba a predaj kníh. Zavreté sú múzeá, galérie, knižnice. To znamená stratu príležitostí a najmä príjmov pre desaťtisíce ľudí pracujúcich v kultúre a kreatívnom priemysle, ale aj v oblasti turizmu a cestovného ruchu.

V súčasnej krízovej situácii, ktorá ohrozuje životy ľudí a chod celej spoločnosti, sa chcú aktéri kultúry a kreatívneho priemyslu zapojiť do záchrany jedného z najcennejších prejavov ľudskej civilizácie.

Preto sme obnovili existenciu platformy známej z dávnejšej minulosti (1996–1998) pod názvom Otvorené fórum Zachráňme kultúru. Pod touto hlavičkou a z iniciatívy dvoch odborníčok z oblasti kultúry a kultúrnej politiky Dariny Károvej a Silvie Hroncovej vznikol v uplynulých dvoch týždňoch materiál „Návrh krízových opatrení pre MK SR“, ktorý si dovoľujeme odporučiť do pozornosti verejnosti.

Materiál sme 30. marca 2020 predložili ministerke kultúry SR, pani Natálii Milanovej ako podklad pre plánované stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 2. apríla 2020. Na stretnutí sme prezentovali uvedený materiál a ponúkli MK SR spoluprácu vo viacerých oblastiach. Dohodli sme sa na aktualizácii materiálu ako aj na ďalších stretnutiach, aktualizáciu sme predložili 6. apríla 2020.

Dôvodová správa objasňuje genézu iniciatívy aj materiálu, ako aj pozadie platformy Zachráňme kultúru. V ďalšej časti sa nachádza návrh na urýchlené záchranné opatrenia pre kultúru a kreatívny priemysel. Hlavnú časť tvorí 18 bodov rozpracovaných krízových opatrení zahŕňajúcich desiatky subjektov štátnej a verejnej správy. K aktualizácii materiálu prispel veľkým dielom aj tím vyše 30 expertov a desiatky podporovateľov – ich mená sú uvedené na konci dokumentu.

Materiál je otvorený, vzhľadom na súčasnú stále sa vyvíjajúci situáciu to ani inak nemôže byť, preto vítame akékoľvek podnety a doplnky. Postupne sa pridávajú ďalší podporovatelia z rôznych profesijných oblastí kultúry a kreatívneho priemyslu – len spojenými silami sa nám môže podariť účinnejšie presadiť nevyhnutné opatrenia na záchranu kultúry.

„Múzy možno mlčia vo vojne, ale dnes sa poslanie umenia preklenúť osobnú i spoločenskú izoláciu stalo dôležitejším ako kedykoľvek predtým. Preto mu treba pomôcť, aby v budúcnosti nezahynulo. Mali by sme sa poponáhľať. Oproti iným krajinám Európskej únie (Česká republika, Rakúsko, Nemecko) Slovensko v opatreniach prijatých na pomoc citeľne zaostáva,“ hovorí jedna zo zakladateliek iniciatívy Darina Kárová.

Kultúra ako komplex duchovných a materiálnych hodnôt – počnúc kultúrnym dedičstvom cez živé umenie, kreatívny priemysel až po jazyk a médiá – je integrálnou súčasťou života človeka a spoločnosti. Pomáha uchovávať tradície, buduje hodnotový systém a identitu, rozvíja kreativitu, podporuje komunikáciu a kritické myslenie, pestuje toleranciu, empatiu a cit pre krásu, slúži ako nástroj inklúzie, prevencia negatívnych sociálnych javov, kultivuje verejný priestor, prispieva k duchovnému a hospodárskemu rastu spoločnosti.

V dnešnej situácii pandémie COVID-19 je kultúra ohrozená vo svojej podstate a základoch ako hádam nikdy predtým. Jej infraštruktúra, aktivity a aktéri potrebujú rýchlu a účinnú pomoc porovnateľnú s inými oblasťami sociálneho a hospodárskeho života.

Veríme, že aj platforma Zachráňme kultúru a najmä jej rozsiahly a komplexný materiál s návrhom konkrétnych krízových opatrení sa stane súčasťou procesu riešenia ohrozenia kultúry na Slovensku.

Darina Kárová a Silvia Hroncová

www.zachranmekulturu.sk

#zachranmekulturu

#savetheculture

Materiál je k dispozici zde.

Vyjadrenia oslovených signatárov výzvy:

Kreatívny priemysel dáva prácu tisícom ľudí. Súčasná situácia v tejto oblasti by sa dala porovnať s odstavením veľkých tovární – len s tým rozdielom, že tu každý zodpovedá sám za seba a riešenie sa nedá nájsť rokovaním s jedným odborovým predákom. Teraz je tá chvíľa, kedy je potrebné rýchlo zabezpečiť, aby sa domino nezačalo rúcať a o pár mesiacov sme nezostali bez kníh, rádií, novín a koncertov.“ (Juraj Heger, predseda Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenska)

Umenie a kultúra má priamy dopad na posilnenie demokracie, slobody a občianskej spoločnosti. Veľmi aktívne sa podieľa na náprave hodnotového systému našej krajiny. Mnohé diela a projekty kultivujú citlivosť pre marginalizované skupiny, bojujú s pravicovým radikalizmom, extrémizmom a nacionalizmom, kriticky prehodnocujú mnohé politické rozhodnutia. Je dôležité podržať v týchto časoch ľudí od kultúry, pretože práve v krízach sa dvíhajú extrémistické nálady, rastie napätie medzi ľuďmi a hľadá sa spoločný nepriateľ. A práve zástupcovia umenia a kultúry sú na tieto skutočnosti mimoriadne citliví, dokážu ich svojimi dielami neutralizovať a vyvažovať. Je to silný hlas, ktorý krajinu podrží a podá o nej správu.“ (Bohunka Koklesová, rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave)

Veľmi podporujem iniciatívu ,Zachráňme kultúru´, pretože sa mi zdá, že lepšie spracovaný krízový plán zatiaľ na Slovensku nie je. Nie celkom rozumiem z akého titulu p. ministerka Milanová neprizvala p. Károvú a p. Hroncovú do DPS ( Dočasnej pracovnej skupiny), ktorá má práve tieto otázky riešiť. Tu má spracovaný návod, mapu – stačí otvoriť ju a orientovať sa v nej a postupovať tak krok po kroku. Okrem toho, je to otvorené fórum – podporené mnohými skúsenými odborníkmi z kultúry a taktiež doplnenia, aktualizácie a pripomienky sú stále možné.“ (Jozef Lupták, violončelista, riaditeľ Medzinárodného festivalu komornej hudby Konvergencie)