Prohlášení výboru odborové organizace Národní galerie Praha

Publikováno 3. 5. 2019

Výbor odborové organizace považuje za nešťastné zpolitizování dění okolo Národní galerie v Praze a tímto prohlášením se snaží situaci vrátit na věcnou rovinu. Shrnujeme důvody, proč souhlasíme s odvoláním Jiřího Fajta z funkce generálního ředitele (GŘ) Národní galerie v Praze.

1) Personální situace:

V posledních 4 letech z celkového počtu zaměstnanců NGP bylo na svých pozicích vyměněno nejméně 60 % z nich. Z toho v klíčových pozicích došlo k těmto výměnám:

Ekonomicko-provozní ředitel – 4x, vedoucí právního oddělení – 4 x, vedoucí personálního oddělení – 3x, vedoucí hospodářské správy – 3x. Třikrát se kompletně vyměnily zaměstnankyně účtárny a bylo zrušeno systemizované místo mzdové účetní, 3x došlo ke kompletní výměně pracovníků investičního oddělení, 3x došlo k výměně vedoucího hospodářské správy. Zároveň většina těchto změn proběhla bez řádného předání agendy novému nástupci.

Poslední ekonomicko-provozní ředitel byl vybírán výběrovým řízením, kde hlavními kritérii bylo příslušné vysokoškolské vzdělání a kvalifikační předpoklady. Funkce byla z rozhodnutí GŘ obsazena osobou, která nesplňuje ani jeden tento požadavek.

Od roku 2014 do roku 2019 proběhlo 5 reorganizací organizační struktury NGP, z nichž některé neodpovídaly platnému statutu Národní galerie. Tyto organizační změny významným způsobem zasáhly do odborné činnosti NGP a omezily její schopnost plnit zákonem dané odborné úkoly.

Z našeho pohledu jsou všechny tyto okolnosti ukázkou neprofesionálního manažerského řízení této instituce.

2) Přístup k zaměstnancům NGP:

Výše uvedenému způsobu vedení odpovídá i přístup k zaměstnancům, kdy docházelo k porušování zákoníku práce (neproplácení příplatků za práci o víkendech, nedodávání pracovních pomůcek v zákonem stanovených termínech).

Plnění vládního usnesení v oblasti odměňování v roce 2019, kdy podle dopisu ekonomického náměstka MK obdržela NGP do rozpočtu finanční prostředky na navýšení mimotarifních složek zejména pro 1–10. platovou třídu, nebylo naplněno. Od 1. 1. 2019 nebyly zaměstnancům NGP platy mimo povinného 5% zvýšení tarifů změněny, protože: „rozhodl jsem se, že k rozdělení přidělené částky do motivační složky přistoupím jednorázově v druhé polovině roku“ (citace z odpovědi GŘ na dotaz odborové organizace ze dne 15. 2. 2019).

Setkáváme se také s nerovným přístupem k zaměstnancům NGP, kdy za poslední 4 roky byly většině zaměstnanců vyplaceny roční odměny minimálně – výše se pohybovala v řádu desetiny měsíčního platu.

3) Autorský honorář pro GŘ:

Zaměstnanci NGP všechny tvůrčí aktivity vykonávají v režimu zaměstnaneckého díla podle autorského zákona, takže nedostávají žádné autorské honoráře, ale pouze mohou dostat od svých nadřízených (vedoucích pracovníků) odměny. V tomto světle je pro nás naprosto nepředstavitelná odměna, kterou si GŘ vyplatil za svou „kurátorskou a koncepční činnost“ koncem roku 2018. Ve výčtu výstav, za které si odměnu přidělil, však figurovaly i výstavy, které byly v rozporu s účelovým příspěvkem na oslavy „osmičkových výročí“, z něhož byly finance NGP přiděleny. Nejvíce nás překvapuje autorská koncepce GŘ u úspěšné výstavy Františka Kupky, která se v NGP začala připravovat již za předchozího vedení a měla začínat ke Kupkovu výročí v roce 2017 v Praze a vyvrcholit v MoMa v New Yorku.

4) Zákonné plnění pravidel příspěvkové organizace a smluv

Státní příspěvková organizace by měla být garantem plnění a dodržování všech zákonných pravidel, které se na tyto organizace vztahují. Tato pravidla by měla být závazná pro všechny zaměstnance, zejména pro management instituce. Řada indicií ukazuje na závažná porušování zákonných norem ze strany odvolaného GŘ.

Považujeme za nutné, aby krizový management NGP na tato pochybení reagoval, a doufáme, že budeme seznámeni s výsledky auditní kontroly MK ČR.

 

V Praze dne 2. 5. 2019

Za výbor základní odborové organizace NGP

Pavel Piekar, předseda