Novela autorského zákona prošla druhým čtením v PSP ČR

Publikováno 29. 9. 2022

Návrh novely prošel do třetího čtení. 

Cílem návrhu novely autorského zákona, který ministr kultury Martin Baxa předložil Poslanecké sněmovně k druhému čtení, je přizpůsobit autorské právo digitálnímu prostředí, zajistit ochranu a licencování autorských práv na internetu a spravedlivou odměnu pro autory, a to i od internetových platforem, které vydělávají na úkor tvůrců obsahu, se kterým pracují.

Důvodem předložení návrhu novely autorského zákona je povinnost transpozice dvou směrnic Evropské unie do tuzemského autorského práva. Obě jsou součástí modernizace unijního autorského práva, přičemž potřeba modernizovat autorské právo byla vyvolána prudkým rozvojem technologií a s tím souvisejícími novými možnostmi a způsoby distribuce a užití autorských děl. Potřeba modernizovat autorské právo byla vyvolána prudkým rozvojem technologií a s tím souvisejícími novými možnostmi a způsoby distribuce a užití autorských děl, uvedl ministr kultury Martin Baxa. Předložená úprava autorského zákona by kromě dalšího měla implementovat čl. 15 směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu a nově zavést práva vydavatelů periodik k jejich publikacím. Cílem je posílit ochranu vydavatelů, kromě ochrany poskytované čl. 15 směrnice, ještě více vůči poskytovatelům služeb informační společnosti s dominantním postavením na trhu.

„Jde o téma, které rezonuje českým mediálním prostředím. Byla o něm vedena široká debata a mohu konstatovat, že se na stávající podobě novely zákona shodli vydavatelé napříč druhy médií. A to je dobrá zpráva“, uvedl ministr Martin Baxa.

Dále by novela měla vyřešit problémy autorů s tzv. úložišti, která jsou využívána spotřebiteli ke sdílení autorských děl, a to zejména v případech, kdy si autor nepřeje, aby jeho díla takto sdílena byla. Úložiště budou mít povinnost buď získat licence od autorů, nebo na základě informace od autora díla odstranit a zabránit opakovanému nahrání.

Dále je cílem novely přizpůsobit výjimky z autorských práv digitálnímu prostředí. Jde o výjimku pro tzv. vytěžování textů a dat, využívané zejména ve vědě a výzkumu, ale i v komerční sféře. Nová úprava přinese právní jistotu, že pro tyto účely bude možné využívat autorská díla bez nutnosti uzavírat licenční smlouvy. Druhá výjimka se týká užití autorských děl při výuce, a to prostřednictvím digitálních technologií. Nová úprava umožní užívat digitálně autorská díla nejen ve třídách a v uzavřených (intranetových) sítích v rámci ČR, ale také přeshraničně v rámci EU, tj. např. při distančním studiu v jiném členském státě EU. Zároveň novela stanoví nutnost pro digitální užití učebnic a jiných materiálů výslovně určených k výuce uzavírat licenční smlouvy. Novela zjednoduší také postupy poskytování licencí k užití digitalizovaného kulturního dědictví paměťovými institucemi.

Předložená úprava novelizuje rovněž občanský zákoník obsahující právní úpravu licenčních smluv. Návrhem se transponuje zásada vhodné a přiměřené odměny autora či výkonného umělce, nově se upravuje informační povinnost nabyvatele licence k užití autorského díla nebo uměleckého výkonu, úprava tzv. bestsellerové odměny nebo možnost odstoupení od smlouvy nebo její změny. Současně se mění dílčím způsobem i trestní zákoník, do kterého se doplňuje skutková podstata trestného činu proti právům chráněným autorským zákonem o ochranu nových práv vydavatelů tiskových publikací. Podobně se doplňuje i skutková podstata přestupků, které jsou upraveny přímo v autorském zákoně. V souvislosti se zpřesněním úpravy tzv. prostředníků obsahuje návrh také novelu živnostenského zákona, resp. pouze ustanovení, podle kterého se živnostenský zákon na prostředníky nevztahuje, podobně jako v případě mediátorů.