Ministerstvo kultury ČR podpoří zpřístupnění kulturního dědictví prostřednictvím knihoven

Publikováno 25. 7. 2019

Před 100 lety, 22. července 1919, schválilo Národní shromáždění Československé republiky zákon o veřejných knihovnách obecních. Nově přijatý zákon uložil každé obci zřídit a provozovat knihovnu s cílem doplnit a prohloubit vzdělanost všech vrstev obyvatel. Knihovní zákon byl impulzem pro vznik moderní sítě veřejných knihoven, která i dnes prakticky naplňuje právo rovného přístupu ke vzdělání a k informacím.

Knihovny jsou přirozenou infrastrukturou vzdělávacího systému; jako centra znalostí a informací podporují formální vzdělávání na všech stupních a mají významnou úlohu v oblasti celoživotního vzdělávaní a učení. Jsou otevřeny všem občanům bez ohledu na jejich věk, sociální a ekonomický status či politickou orientaci.Dobré knihovny jsou prostorem, v němž mohou lidé být společně kreativní, potkávat se, diskutovat, navazovat vztahy v rámci komunity a posilovat zájem o dění v komunitě i své role v ní.

Rozvoj informačních technologií představuje pro knihovny nové výzvy v oblasti přístupu k informacím, novému pohledu na autorská práva, jakož i dostupnosti informačních zdrojů pro vzdělávání i volný čas. Významným nástrojem pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví uloženého v knihách, časopisech a dalších dokumentech je jeho digitalizace. V současné době je digitalizováno přibližně 230 000 svazků národní produkce knih, periodik a dalších dokumentů od nejstarších dob do současnosti, ale aby mohly být zpřístupněny široké veřejnosti, musí být vyřešena autorská práva.

Ministerstvo kultury dlouhodobě podporuje rozvoj systému knihoven pomocí několika dotačních programů VISK – veřejné informační služby knihoven, Knihovna 21. století, Česká knihovna. Významný příspěvek státu představuje také úhrada autorských poplatků za půjčování různých druhů dokumentů, která podporuje princip bezplatnosti základních knihovnických služeb. V této souvislosti Ministerstvo kultury rozhodlo podpořit společný projekt Národní knihovny ČR a kolektivních správců autorských práv (DILIA a OOAS) na zpřístupnění děl nedostupných na trhu. V rámci tohoto projektu budou prostřednictvím knihoven zpřístupněny digitalizované knihy a časopisy chráněné autorským právem vydané do roku 1989 a následně i do roku 2007. Digitalizované dokumenty budou zpřístupněny ve více než 6 000 knihovnách v obcích, na vysokých školách, vědeckých ústavech, muzeích a dalších knihovnách. V druhé fázi umožní knihovny k digitálním dokumentů vzdálený přístup z domova nebo ze zaměstnání. Ministerstvo kultury zajistí úhradu licenčních odměn za zpřístupnění digitálních dokumentů, což umožní, aby základní služby (vyhledávání a čtení dokumentů) byly zájemcům poskytovány bezplatně. Každý autor bude mít současně právo šíření svých děl prostřednictvím knihoven individuálně omezit.

Zpřístupnění části kulturního dědictví veřejnosti prostřednictvím knihoven představuje zásadní krok na podporu vzdělávání, výzkumu a představuje významný počin v naplňování strategie Digitální Česko. Snadný, ale současně zabezpečený přístup k digitálním dokumentům omezí nelegální kopírování autorských děl a současně zajistí autorům odpovídající odměnu. Rozsah zpřístupnění digitálních dokumentů bude v celosvětovém kontextu ojedinělý. Česká republika se tímto rozhodnutím zařadí mezi omezený okruh států, které jednoznačně podporují zpřístupnění kulturního dědictví právě v digitální podobě.