Memorandum MK a MPO v oblasti kulturních a kreativních průmyslů

Publikováno 27. 11. 2019

Ministr kultury Lubomír Zaorálek a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček dnes na Ministerstvu kultury ČR podepsali Memorandum o spolupráci mezi oběma ministerstvy při tvorbě a implementaci strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů.

Nejen podpisem memoranda oba rezorty podpoří další rozvoj kreativity na poli kultury a podnikání, což povede ke zvýšení konkurenceschopnosti domácích kulturních a kreativních průmyslů.

Oba ministři se shodli na tom, že oblast kulturních a kreativních průmyslů (dále KKP) představuje významný sektor ekonomiky s vysokým potenciálem. Nezahrnuje pouze scénické a výtvarné umění, hudbu, film, televizi či digitální obsah, ale i reklamu, architekturu, design, řadu tradičních uměleckých řemesel a některá odvětví zpracovatelského průmyslu. Jednotícím prvkem je pak lidská kreativita, dovednosti a talent. V současné době vytváří kreativní ekonomika nejvyšší počet pracovních míst pro občany EU ve veku 15-29 let a má vysokou míru zaměstnanosti mezi ženami. Přestože se týká zejména metropolí, v zahraničí pomáhá lokálnímu rozvoji.

Podpora kreativní ekonomiky je investicí do talentu a tvořivosti lidí. Stojí na malých a středních podnicích a jednotlivcích. Jezdím po celé zemi a mluvím se starosty malých obcí a zástupci různých spolků. Shodujeme se na tom, že regiony čelí vylidňování a odchodu lidí za prací. Kreativní průmysl je tak možnou cestou, jak se vyhnout tomu, že za pár let budeme mít armádu nezaměstnaných lidí, vyštvaných ze svých pozic robotizací. Kreativní lidé svými nápady nabourávají stereotypy a objevují nová, efektivnější řešení. Díky nim roste produktivita a životní úroveň,“ řekl na dnešním tiskovém brífinku po podpisu memoranda ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Úspěšným příkladem, jak využít talent, kreativitu, kulturní dědictví a spojit je s nejnovějšími technologiemi je například odvětví počítačových her, které plně využívá potenciál české výtvarné tradice. Rovněž role špičkového designu je pro tvorbu a prezentaci výrobků českého průmyslu nenahraditelná.

Ministerstvo kultury i Ministerstvo průmyslu a obchodu si uvědomují, že rozvoj konkurenceschopných KKP vyžaduje vytvoření náležitých podmínek ze strany státu. Jejich význam pro transformaci kultury, ekonomiky a průmyslu se promítl i do oficiálních vládních dokumentů, kterým je např. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací na léta 2016 – 2020. Na úrovni EU jsou KKP reflektovány strategickými iniciativami Kreativní Evropa, InvestEU nebo Horizon Europe.

Povědomí o kulturním a kreativním průmyslu je třeba zvyšovat. V České republice máme spoustu šikovných a tvůrčích lidí s originálními nápady, kteří si zaslouží pozornost státu i proto, že pomáhají zvyšovat jeho konkurenceschopnost. Pomoci zvýšit informovanost o kulturním a kreativním průmyslu má i dnes podepsané memorandum. Mimo jiné ukazuje, že se i svými činnostmi velmi odlišené resorty umí dohodnout na potřebě a naplňování systému strategické, mezisektorové podpory. Z pohledu MPO je přitom klíčová cílená podpora zaměřená zejména na rozvoj podnikání a exportů na kulturní a kreativní průmysl, na úrovni vlády pak musí jít také o posilování kreativity v rámci vzdělávání. To vše v duchu národní hospodářské vize a značky Czech republic: The Country For The Future,“  říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

V souladu s cíli memoranda budou oba rezorty spolupracovat na podpoře rozvoje KKP s tím, že důraz bude kladen na znalostní ekonomiku, transfer know-how a technologií, spolupráci s kreativními podniky v rámci výzkumu, vývoje a inovací, rozvoj infrastruktury pro rozvoj KKP, zvyšování poptávky po produktech a službách KKP ze strany průmyslu i státní správy, podpoře exportu KKP a rovněž v zajištění systémové podpory a financování KKP. Na podkladě memoranda vznikne pracovní skupina složená ze zástupců MK a MPO, která zajistí provádění na pracovní úrovni.

Do projektu tvorby Strategie rozvoje a podpory KKP, který Ministerstvo kultury řídí od května 2018, byly dosud zahrnuty klíčové národní a oborové svazy, asociace, krajské úřady, univerzity, neziskový sektor, podniky i jednotliví tvůrci či experti. Navrhované cíle a opatření odrážejí jejich reálné potřeby a jsou průběžně tvořeny a projednávány s jednotlivými ministerstvy. Strategie bude v roce 2020 předložena vládě.

Budoucnost české ekonomiky spočívá ve využití příležitostí v oblastech s vysokou přidanou hodnotou. Proto je spolupráce kultury a průmyslu klíčovým předpokladem pro úspěch ČR v době znalostní ekonomiky.