Memorandum k Národní galerii 21. století

Publikováno 21. 6. 2019

Po odvolání generálního ředitele NGP a ředitele MUO, jež vedla k formulaci celé řady institucionálních i osobních stanovisek (Dopis UHS ministru kultury ve věci situace v galeriích v Praze, Brně a Olomouci 29. 4. 2019, Prohlášení Rady galerií ČR ke vzniklé situaci v Národní galerii v Praze a Muzeu umění Olomouc ze dne 20. 5. 2019 ad.), považujeme za nutné navrhnout ministrovi kultury ČR konkrétní kroky, které překračují rámec krátkodobých činů.

Odvolání ředitelů MUO a NGP mělo zcela rozdílné důvody, a proto je nutné tyto dvě kauzy řešit odděleně, přičemž toto memorandum je zaměřeno na konkrétní požadavky vedoucí k řešení nešťastné situace kolem vedení NGP. Jsme přesvědčeni, že současná centrálně řízená struktura neumožňuje demokratické fungování jednotlivých částí galerie ani nevede k plnému využití jejich potenciálu. Situaci, kdy byl velice problematickým způsobem odvolán ředitel NGP, považujeme v tuto chvíli za příležitost k odborné diskuzi nejen nad obsazením tohoto postu, ale především nad dalším fungováním této instituce a její možnou restrukturalizací a decentralizací.

Ve věci NGP:
1. Požadujeme, aby MKČR svolalo odborné grémium, které v součinnosti odborníků s právním a ekonomickým oddělením MKČR připraví návrh na zřízení správní rady NGP, jíž bude budoucí ředitel/ka odpovědný/á, a jež bude spolu s ministerstvem do budoucna jmenovat a odvolávat ředitele/ku. (Tento požadavek se částečně opírá o stávající Návrh poslankyně Lenky Kozlové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 203/2006 Sb.)
2. Požadujeme, aby MKČR svolalo odborné grémium, které za součinnosti klíčových zástupců umělecké scény (zástupci univerzit, vědeckých ústavů, odborných společností a neziskového sektoru) s právním a ekonomickým oddělením MKČR připraví návrh reorganizace – decentralizace (samostatnosti ekonomické, dramaturgické, eventuálně prostorové) jednotlivých sbírek NGP. Tato reorganizace může mít řadu podob, které je nutné pečlivě zvážit. Jako jedna z možností se nabízí rozdělení NGP na dva nové subjekty (Stará sbírka, Moderní a současná sbírka) a vznik nového subjektu – Muzea mimoevropského umění (v součinnosti s Národním muzeem). I další alternativy by měly uvažovat především o zajištění větší autonomie a podílu na řízení instituce pro jednotlivé sbírky a útvary.
3. Jsme přesvědčeni, že výběrové řízení na obsazení postu ředitele/ky NGP by měla zabezpečit odborná komise, složená z renomovaných osobností, které zajistí poučený průběh a transparentnost tohoto procesu. Požadujeme, aby ministr kultury v souladu s návrhem změny zákona č. 203/2006 Sb. dopředu potvrdil, že bude rozhodnutí a doporučení komise považovat za závazné.
Na základě dvou zmíněných grémií, jejichž jednání mohou být přístupná veřejnosti, ministr kultury rozhodne o revizi Statutu Národní galerie v Praze, nebo bude iniciovat legislativní změnu, aby konsensuálně odsouhlasené změny nabyly platnosti.

Reorganizace NGP by měla ideálně proběhnout před vypsáním výběrového řízení na nového generálního ředitele/ku NGP proto, aby vstupoval/a do jasně daného institucionálního rámce a mohl/a následně vypsat výběrová řízení na obsazení míst vedoucích jednotlivých sbírek s jasně danými kompetencemi.
Závěrem požadujeme, aby MKČR garantovalo republikánskou dělbu moci, a trvalo na kompetenci vlastního resortu nad odbornou správou kultury a institucí, jež ministerstvo zřizuje. Návrhy na změny, ať už přicházejí z nejvyšších pater výkonné nebo ústavní moci, od občanů, či z institucí samotných, musí být v souladu s dlouhodobou koncepcí kulturní politiky a s plány rozvoje resortu. Návrhy jako je otevření pobočky Centre Pompidou v Praze, zastavení příprav SEFO Olomouc ad. dlouhodobě ovlivní dostupnost kultury v ostatních muzejních a galerijních institucích v ČR, rozhodnutí o jejich souladu s kulturní politikou je tedy otázkou odbornou. Proto je do podobných rozhodnutí nutné zapojit zástupce odborné veřejnosti, kteří budou kvalifikováni k posouzení situace nejen z hlediska ekonomicko-právních kritérií.

Věříme v nezastupitelnou roli předních kulturních institucí, jakou je NGP, nejen ve vztahu k umělecké scéně, ale především celé společnosti v době nutné transformace směrem k udržitelnosti, prohlubování demokratických hodnot, občanské odpovědnosti aj. Transformace NGP do podoby, která umožní naplnit potenciál jejích výjimečných sbírek, výzkumné a výstavní činnosti tak, aby se stala skutečně fungující institucí jednadvacátého století, je tak otázkou sahající daleko za rámec oboru umění a kultury.

Vyzýváme současného i budoucího ministra kultury, aby k tomuto memorandu připojili svůj podpis, pokud se s ním ztotožňují, anebo formulovali svoji odpověď písemně.

V očekávání vstřícné a konstruktivní komunikace,

Vít Havránek, kurátor, prorektor AVU, Praha
Karina Kottová, ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého, Praha
Johana Lomová, historička umění, VŠUP, Praha
Janek Rous, editor, Artyčok.TV, Praha