Martina Lehmannová: O definicích muzea

Publikováno 20. 11. 2020

„Muzeum je nezisková, permanentně působící instituce ve službách společnosti a jejího rozvoje, otevřená veřejnosti, která získává, uchovává, odborně zpracovává, zprostředkovává a vystavuje hmotné a nehmotné dědictví lidstva a jeho životního prostředí za účelem vzdělávání, studia a potěšení.“

Jedná se o definici muzea podle Mezinárodní rady muzeí (ICOM).

1. VÝZNAM DEFINICE MUZEA

Je základním textem, který vysvětluje pojem muzeum. Spojením pojmu muzea s pojmem definice objasňujeme, o jaký význam slova muzeum se jedná. Samotné slovo muzeum může být totiž používáno v nejrůznějších významových spojeních.

Na definici pojmu muzeum, tak jak ji schválila a používá Mezinárodní rada muzeí ICOM (dále jen ICOM), se odkazuje celá řada dokumentů, počínaje mezinárodně platným Doporučením na ochranu a podporu muzeí a sbírek, jejich rozmanitosti a jejich úlohy ve společnosti (UNESCO – 2015) až po nejrůznější národní a regionální legislativy po celém světě.

Z toho vyplývá mimořádná důležitost tohoto textu.

Celý příspěvek Martiny Lehmannové, publikovaný 19. 11. 2020 na webu ICOM Česká republika, najdete zde.