Lety. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách zná svého vítěze

Publikováno 11. 6. 2020

Zástupci Muzea romské kultury (MRK) dnes představili veřejnosti návrh nové podoby památníku Lety. Vítězem soutěže se stal návrh Atelieru Terra Florida a Atelieru Světlík.

Slavnostní vyhlášení proběhlo v Nostickém paláci v Praze za účasti ministra kultury Lubomíra Zaorálka, norského velvyslance Roberta Kvileho, ředitelky MRK Jany Horváthové, zástupců pozůstalých a dalších čestných hostů.

Krajinářsko-architektonickou soutěž vyhlásilo Muzeum romské kultury v říjnu 2019. Přihlášeno do ní bylo 41 návrhů z celého světa. Odborná porota složená ze zástupců MRK, MK, architektů, univerzitních odborníků a zástupců pozůstalých vítěze vybírala ze sedmi finalistů. Návrhy posuzovala podle architektonické a umělecké kvality řešení, zohledňovala hledisko zasazení památníku do krajiny, a také míru vyjádření námětu a zpracování tématu památníku. Klíčovým faktorem se stala míra respektu ke kultuře českých Romů a Sintů. Vítězným projektem je návrh Jana Sulzera a Lucie Vogelové z ateliéru Terra Florida v.o.s. a Jana Světlíka, Vojtěcha Šedého a Filipa Šefla z Ateliéru Světlík. Na návrhu dále spolupracovali Roman Černohous a Petr Karlík.

Záměr vykoupit areál velkovýkrmny prasat v Letech u Písku, místa, kde se od srpna 1942 do srpna 1943 nacházel jeden ze dvou „Cikánských táborů“ v Protektorátu Čechy a Morava, schválila vláda ČR v srpnu 2017. Tento krok umožnil, aby se Muzeum romské kultury, příspěvková organizace Ministerstva kultury, mohlo ujmout důležitého zadání a vybudovat nový památník, který propojí existující Kulturní památku Lety s místem bývalého tábora, a tím vytvoří ucelený koncept důstojného uctění obětí romského holocaustu. Nad celou soutěží i následným budováním nového památníku převzal záštitu ministr kultury ČR.

Málokteré místo v České republice vypráví příběh o utrpení Romů a Sintů během druhé světové války tak naléhavě jako Lety u Písku. Stejně jako byl letský tábor překryt vrstvami půdy, bylo i téma romského holocaustu mnohými marginalizováno a odsunuto mimo zájem většinové společnosti. Naším úkolem je splatit Romům a Sintům historický dluh. Nový památník by měl informovat nejen o historii holokaustu Romů a Sintů, ale přiblížit i samotné místo, jehož osud dokládá, jak se vyvíjelo a vyvíjí soužití Romů a většinové společnosti. Pevně věřím, že bude mapovat kořeny nenávisti a diskriminace, probouzet zájem o téma lidských práv, ale také usnadní vzájemné porozumění mezi romským a neromským obyvatelstvem,“ řekl ministr kultury L. Zaorálek.

Předpokládané náklady na výstavbu nového památníku jsou dle odborného odhadu v první etapě realizace 31,5 mil CZK. Památník bude vícezdrojově financován, hlavní část rozpočtu bude hrazena z Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska. Muzeum romské kultury plánuje otevření nového památníku pro veřejnost v roce 2023.

Michaela Lagronová, tisková mluvčí MK ČR