Kultura a audiovize v rámci předsednictví ČR v Evropské radě (2. pol. 2022)

Publikováno 3. 1. 2023

Hlavní prioritou v oblasti kultury bylo přijetí nového evropského pracovního plánu pro kulturu na léta 2023–2026. V oblasti audiovize byl hlavním tématem návrh nařízení Evropské komise označený jako Evropský akt o svobodě médií.

Oba dokumenty byly úspěšně projednány na zasedání ministrů kultury v Bruselu 29. listopadu 2022. Na jednání se ministři také shodli na pokračování pomoci Ukrajině. Nejen za účelem ochrany ukrajinského kulturního dědictví, ale také v souvislosti s opakovanými ruskými útoky na kritickou ukrajinskou infrastrukturu.

Oblast kultura
Od července loňského roku, kdy ministr kultury Martin Baxa zahájil v Bruselu české výstavní projekty Květinová unie a Fyziognomie současnosti v budovách Evropské rady a Evropského parlamentu, se také v oblasti kultury naplňovalo české předsednické motto „Evropa jako úkol“.

Hlavní prioritou v oblasti kultury bylo přijetí nového evropského pracovního plánu pro kulturu na další období. Plán vznikal za moderace českého předsednictví na základě intenzivních diskuzí s členskými státy a Komisí ve Výboru pro kulturní záležitosti, pracovní skupině Rady. Výsledný plán na další čtyřleté období klade velký důraz na roli kultury jako integrálního prvku udržitelného rozvoje a pozitivní společenské transformace a vyzývá Komisi, aby navrhla strategický rámec pro posílení kulturního rozměru v ostatních politických oblastech. Navazuje na předchozí pracovní plány a odráží priority všech členských států EU, přičemž pojmenovává čtyři oblasti: zacílení na lidi v kultuře, kulturu pro lidi, pro planetu a pro partnerství. Zvláštní pozornost věnuje například roli knihoven ve společnosti nebo kulturnímu rozměru videoher, ale také novým výzvám, mezi něž patří energetická krize nebo podpora ukrajinských umělců a ochrana ukrajinského kulturního dědictví. Usnesení Rady o pracovním plánu EU pro kulturu (2023–2026) schválili evropští ministři kultury na svém zasedání, jemuž předsedal ministr kultury Martin Baxa, dne 29. listopadu 2022.

„Jsem rád, že jsme úspěšně naplnili hlavní prioritu českého předsednictví v oblasti kultury – pracovní plán EU pro kulturu na léta 2023–2026. A chci poděkovat a ocenit aktivní přístup všech členských států a komise při jeho tvorbě. Důležitým momentem je posílení odolnosti kulturního a kreativního sektoru, který během pandemie covid-19 prokázal velkou životaschopnost. Plán také podporuje naše dlouhodobé úsilí o to, aby problematika kultury dosáhla odpovídajícího postavení v evropských politikách a vytváří pro to odpovídající nástroje. Zároveň je výzvou pro členské státy a Evropskou komisi, aby plně využili potenciál kulturních politik k podpoře tvořivosti a inovace ve společnosti“, říká ministr kultury Martin Baxa.

Pomoci Ukrajině věnovalo na listopadové Radě pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport české předsednictví veřejně přenášenou politickou debatu. Osobně se zúčastnil i ukrajinský ministr kultury Oleksandr Tkačenko. Měl tak příležitost přímo oslovit své evropské kolegy a poděkovat za již podniknuté kroky ze strany jednotlivých členských států a Evropské komise, tak i upozornit na nejpalčivější potřeby ukrajinského kulturního a kreativního sektoru. Vytrvalá pomoc Ukrajině je potřebná nejen za účelem ochrany ukrajinského kulturního dědictví před cíleným rabováním a devastací, ale také v souvislosti s opakovanými ruskými útoky na kritickou ukrajinskou infrastrukturu a očekávanými mrazy.

V půlroční době českého předsednictví v Radě EU se konalo nespočet kulturních akcí a také tři velmi úspěšné mezinárodní konference, všechny s velmi pozitivními ohlasy nejen mezinárodní odborné veřejnosti. První v pořadí proběhla již v červenci a byla věnována tématu audiovize, dvě podzimní pak tématu ochrany kulturního dědictví. Za podpory Evropské komise a Ministerstva kultury ČR se ve dnech 25.–27. září 2022 konal za přítomnosti komisařky Gabriel, ministra Baxy a světových špiček v oboru Summit o evropském kulturním dědictví 2022, který v Praze uspořádala Europa Nostra. Na summitu tradičně udílenou cenu evropského dědictví získala za rok 2022 iniciativa „Světový den vyšívanky“, který pomáhá zachovat ikonickou ukrajinskou vyšívanou košili jako důležitý prvek ukrajinského kulturního dědictví. Ve dnech 9.–11. listopadu navázala na téma další velmi úspěšná předsednická konference s názvem „Výzvy současné evropské památkové péče“, kterou uspořádal Národní památkový ústav a zahájil ministr Baxa. V průběhu dvou dnů představili odborníci v oboru památkové péče a zástupci Evropské komise a profesních organizací ze třinácti evropských zemí své pohledy na evropské kulturní dědictví a jeho ochranu.

Oblast audiovize
V červenci 2022 uspořádalo Ministerstvo kultury ČR v rámci svého předsednictví Radě EU odbornou konferenci na téma výzev (a limitů) v oblasti mediální a autorskoprávní regulace a samoregulace. Konference, kterou ministerstvo pořádalo v budovách Národního muzea, a kterou spolu s ministrem Baxou zahájila komisařka Evropské komise Věra Jourová, se setkala s velkým ohlasem a kladným přijetím ze strany odborníků napříč členskými státy EU.

Hlavní pozornost v oblasti audiovize byla od začátku českého předsednictví upřena na očekávaný návrh nařízení Evropské komise, který byl označen jako Evropský akt o svobodě médií. Evropská komise jej představila v polovině září 2022, a na české předsednictví tak připadlo zahájení jeho projednávání a snaha o dosažení maximálního možného pokroku. Uvedená iniciativa EK vhodně doplnila prioritu českého předsednictví, a to efektivní implementaci stávajícího harmonizačního rámce pro oblast audiovizuálních mediálních služeb. Česká republika tak v době předsednictví využila příležitosti zahájit diskuzi ohledně funkčnosti stávajícího regulačního rámce a jeho souladu s nově předloženým návrhem Evropské komise. Zvláštní pozornost věnovalo české předsednictví tématu efektivní spolupráce regulačních orgánů členských států EU, a to i prostřednictvím speciální diskuze na výše zmíněné odborné konferenci.

Do prosince 2022 se podařilo dokončit první přezkum hlavních ustanovení návrhu nařízení, a to na Pracovní skupině pro audiovizuální média (které ČR předsedala). Hlavní výstupy z těchto jednání byly vtěleny do Zprávy o pokroku, kterou prezentoval ministr Baxa na jednání Rady EU ve složení ministrů kultury. V reakci na předloženou zprávu členské státy ocenily dosavadní práci předsednictví, a vyjádřily obecnou podporu cílům návrhu, tedy svobodným a pluralitním médiím, která jsou základem demokracie a nástrojem, jak čelit dezinformacím. Další vyjednávání o návrhu nařízení tak budou pokračovat za švédského předsednictví Radě EU.

Jana Malíková, tisková mluvčí MK ČR