Jana Návratová – Eva Žáková: Status umělce a umělkyně

Publikováno 1. 9. 2022

Úvodní článek Jany Návratové a Evy Žákové (IDU) ke stejnojmenné mezinárodní konferenci, která se uskuteční 22. září 2022 v Praze.

O statusu umělce a umělkyně se u nás intenzivně veřejně diskutuje od covidové pandemie, přičemž toto téma není nové ani u nás, ani ve světě. Pandemie však výrazně zesílila jeho urgenci a poukázala na jeho komplexnost. Nyní to vypadá, jako by měl status rázem vyřešit všechny problémy, které se v uměleckém a kulturním sektoru u nás kumulují od sametové revoluce. A možná to tak je. Článek shrnuje vstupní fakta a program mezinárodní konference, která poprvé představí téma statusu na půdě Ministerstva kultury ČR.

Za více než třicet polistopadových let se umělecká a kulturní sféra bohatě rozvinula a složitě strukturovala – dnes hovoříme o komplexním systému kulturních a kreativních odvětví –, nicméně minimální pozornost je v celém polistopadovém vývoji věnována těm, kteří tuto sféru budují a spravují, tedy umělkyním a umělcům a kulturním profesionálkám a profesionálům. Kulturní a kreativní odvětví přitom podle Evropské komise zaměstnávají až 12 milionů občanů Evropské unie, jedná se o třetí největší sektor zaměstnanosti a první pro občany ve věku do 29 let. Přesnější čísla ani odhady týkající se především kulturních pracovníků na tzv. volné noze v České republice však nejsou k dispozici.

Na evropské úrovni se sociálním postavením umělkyň a umělců a kulturních a kreativních profesionálek a profesionálů zabývá řada analýz a dokumentů. Například Usnesení Evropského parlamentu o sociálním statusu umělců z roku 2007 vyzývá členské státy, aby zlepšily stav smluv umělců v Evropě a aby – mimo jiné – podporovaly celoživotní vzdělávání, rekvalifikaci, mobilitu a zaměstnanost. Toto usnesení bere mimo jiné v úvahu modernizaci evropského pracovního práva, rovných příležitostí, potřebu sjednocení sociálního zabezpečení v členských zemích a celkovou proměnu společnosti 21. století. Zdůrazňuje, že uměleckou činnost je třeba chápat jako profesi, přičemž se opírá o definici umělce, kterou formulovalo UNESCO v roce 1980, a bere v potaz jeho návazná doporučení.

Celý příspěvek najdete na webu Kreativního Česka.