Hadí lázně zůstanou kulturní památkou, rozhodl o tom ministr Zaorálek

Publikováno 19. 12. 2019

Ministr Lubomír Zaorálek dnes na návrh rozkladové komise Ministerstva kultury vydal rozhodnutí, že objekt Hadích lázní zůstane kulturní památkou a nebude tak vyhověno žádosti vlastníka nemovitosti o tzv. odpamátkování.

Rozhodnutí současného ministra tak mění původní rozhodnutí bývalého ministra kultury A. Staňka, který na konci července 2019 zrušil prohlášení Hadích lázní za kulturní památku.

Důvodem pro tento postup je skutečnost, že rozkladová komise Ministerstva kultury dospěla k závěru, že plošná památková ochrana (památková zóna) k ochraně veřejného zájmu sama o sobě nestačí a že nejsou splněny mimořádně závažné důvody (§ 8 památkového zákona) pro zrušení objektu za kulturní památku.

Ministr L. Zaorálek uložil na začátku září rozkladové komisi posoudit, zda jsou dány důvody pro zahájení přezkumného řízení ve věci předchozího ministra kultury.

Rozkladová komise věc projednala a doporučila zahájit přezkumné řízení, které bylo zahájeno 16. 9. 2019 z důvodů specifikovaných v odůvodnění usnesení, tj. že je nutno přezkoumat, zda jsou památkové hodnoty objektu dostatečně chráněny režimem městské památkové zóny v Teplicích a pokud ano, pak zda je to ve smyslu § 8 zákona o státní památkové péči mimořádně závažným důvodem pro zrušení prohlášení objektu za kulturní památku.

Vlastník objektu mezitím napadl uvedené usnesení rozkladem a domáhal se zastavení přezkumného řízení, což rozkladová komise navrhla zamítnout a bylo tak pokračováno v přezkumném řízení. Rozkladová komise pak po přezkoumání doporučila ministrovi Zaorálkovi vydat zmíněné rozhodnutí o změně původního rozhodnutí bývalého ministra kultury A. Staňka.

Proti novému rozhodnutí ministra může vlastník podat opravný prostředek.

 

Michaela Lagronová, tisková mluvčí MK