Návrh modelu pro implementaci a hodnocení CSR aktivit v malých a středních organizacích v KKO

Publikováno 8. 9. 2021

Dizertační práce Jana Mísaře (Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2018) se zabývá tematikou společenské odpovědnosti firem a její implementací do malých a středních organizací v kulturních a kreativních průmyslech.

V nedávné době byl přijat názor, že společenskou odpovědnost do značné míry ovlivňuje kultura dané země, ale zatím nikdo nezkoumal organizace, které v této oblasti působí a kulturu vytváří. Oblast kultury lze rozdělit na kulturní a kreativní průmysly, které jsou navzájem úzce propojené. Práce tedy zkoumá společenskou odpovědnost v malých a středních organizacích v kulturních a kreativních průmyslech. Výzkum byl proveden kvalitativní formou a samotný sběr dat probíhal metodou osobních rozhovorů, které byly následně analyzovány pomoci kvalitativní obsahové analýzy. Tímto způsobem bylo získáno 60 respondentů z 5 lokalit v České republice. Získaná data byla využita při návrhu modelu pro implementaci a hodnocení CSR aktivit v malých a středních organizacích v kulturních a kreativních průmyslech, který byl následně i ověřen v praxi. Jednotlivé části modelu byly současně testovány studenty distančního studia na podnicích z různých průmyslových odvětví a z tohoto tetování vyšlo najevo, že model je využitelný nad rámec svého původního zacílení.

K dispozici zde.