Koncepce rozvoje kultury města Krnova

Publikováno 22. 9. 2022

Několik stovek respondentů z řad veřejnosti, ale hlavně téměř čtyři desítky osob věnujících se aktivně kultuře, se zapojilo do vzniku Koncepce rozvoje kultury města Krnova.

„Jejím cílem je zaznamenat současný stav a určit další směr vývoje kulturní oblasti s ohledem na finanční možnosti města, a to do roku 2028,“ říká zpracovatelka koncepce Aneta Janoušková z odboru rozvoje města.

Dokument určuje hlavní strategické cíle v kultuře a dále je rozděluje na konkrétnější priority a opatření, které chce město plnit. „Chceme rozšířit i přizpůsobit nabídku potřebám občanů, a to v oblasti turismu i spolupráce mezi kulturními spolky ale i organizátory akcí,“ popisuje Aneta Janoušková a dodává: „Při sběru dat jsme se snažili pohlížet na kulturu ze dvou stran, a to jak návštěvníků akcí, tak organizátorů a umělců.“

Právě vyplněné dotazníky byly pro sběr dat zásadní. K prvnímu šetření došlo v březnu roku 2020, ke druhému od června do září roku následujícího. Na základě získaných údajů vznikla analytická část koncepce, na kterou navázaly kulaté stoly určené pro odbornou veřejnost. Výstupy posloužily pro sestavení návrhové části koncepce. „Stanoveny byly tři priority, kterým je třeba se věnovat: kulturní infrastruktura, kulturní a společenské akce a veřejná finanční podpora kultury. Dále bylo definováno deset největších problémů, jež je potřeba řešit,“ doplňuje Aneta Janoušková s tím, že následovat bude sestavení akčního plánu kulturní koncepce na rok 2023 pro kontrolu plnění cílů. „Jedná se o živý dokument, s nimž se bude dále pracovat a bude reagovat na změny,“ uzavírá.