Evropský akční rámec pro kulturní dědictví – publikace

Publikováno 2. 8. 2019

Kulturní dědictví je společným statkem předaným předchozími generacemi jako odkaz těm, kteří přijdou po nás. Cílem Evropského roku kulturního dědictví 2018 bylo oslavit kulturní dědictví jako sdílený zdroj, zvýšit povědomí o společných dějinách a hodnotách a posílit pocit příslušnosti ke společnému evropskému kulturnímu a politickému prostoru.

Díky integrovanému přístupu vytvořil nový impuls pro zařazení kulturního dědictví výše na program EU. Na summitu vedoucích představitelů v Göteborgu v listopadu 2017 potvrdili hlavy států a předsedové vlád svůj závazek vůči Unii, která chrání své kulturní dědictví a podporuje kulturní rozmanitost. Evropská rada v prosinci 2017 vyzdvihla Evropský rok kulturního dědictví jako klíčovou příležitost ke zvýšení povědomí o sociálním a hospodářském významu kultury a kulturního dědictví. Evropský akční rámec pro kulturní dědictví, který byl vyhlášen v Nové evropské agendě pro kulturu, je reakcí na výzvu evropských vedoucích představitelů a subjektů působících v oblasti kultury. Navazuje na výsledky Evropského roku kulturního dědictví a zajišťuje jeho odkaz tím, že vyvíjí další konkrétní činnosti. Tento akční rámec podporuje a uvádí do praxe integrovaný a participativní přístup ke kulturnímu dědictví a přispívá k začleňování kulturního dědictví do všech politik EU. Evropský parlament, Rada Evropské unie, Výbor regionů a Hospodářský a sociální výbor tento přístup podporují.

V češtině je publikace k dispozici ke stažení zde.