Denisa Kraftová: Uplatnění absolventů oboru Arts management na trhu práce

Publikováno 8. 9. 2021

Magisterská diplomová práce (Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2021) zkoumá oblast arts managementu a trh práce kulturních a kreativních odvětví (KKO).

Teoretická část shrnuje dosavadní dostupnou literaturu a statistické poznatky o arts managementu, o historii jeho vzniku a o kulturní a kreativní sféře se zaměřením na pracovní trh. Následná praktická část pak verifikuje a rozšiřuje literární rešerši o výzkum uplatnění absolventů Arts managementu, unikátního oboru, který spojuje umění a ekonomii a je vyučován na Vysoké škole ekonomické v Praze. V rámci této části diplomové práce došlo k použití smíšené výzkumné strategie pomocí kvalitativního a kvantitativního dotazníkového šetření, kdy byl pro účely výzkumu zvolen výběrový soubor absolventů tohoto oboru z let 2015 až 2020. Hlavním cílem výzkumu je rozšíření znalostí ohledně současného pracovního uplatnění absolventů Arts managementu, zjištění celkové spokojenosti s vybraným oborem a přínosem studia pro zaměstnání, vymezení konkurence tohoto oboru a také zobrazení kvantitativních dat pomocí grafů.

K dispozici zde.