North Atlantic Tales

NATUR je projektem kulturního dědictví, který se zaměřuje na své priority skrze propagaci pocitu sounáležitosti se společným evropským prostorem – hledání a vyprávění lidských příběhů, které spojují mezinárodní archivy za hranicemi jejich fyzických a intelektuálních omezení. Projekt přímo posiluje interakci mezi kreativním sektorem a kulturním dědictvím skrze dialog a mechanismy pro tvorbu kultury mezi aktivními skupinami umělců, místními komunitami a archivy v pěti městech za pomoci pěti katalyzačních projektů a desítky rezidenčních projektů. Tato práce bude následně převedena na sérii každoročních festivalů, které budou následovat po spuštění projektu na festivalu Scotland’s Spectra. NATUR je projekt oslavující Evropský rok kulturního dědictví, který sbližuje města propojená Severním mořem a umožňuje čtyřem uměleckým skupinám a archivům pracujícím v pěti městech na pobřeží Severního moře, aby si vytvořily společnou mezinárodní identitu. Projekt vytvoří platformu pro kreativní sektor a sektor kulturního dědictví, aby se setkávaly ve vlastních komunitách a aby pracovaly s evropskou historií jeden druhého. Projekt se zaměřuje na osm témat v každém městě, která tvořila a pokračují v tvorbě společné severní identity (folklór a jazyk severu, středověké obchodníky, rybárny, industrializaci, globální konflikty, ropu, ženskou historii a digitální budoucnost) – sezve umělce a místní komunity k práci s archiváři a sbírkami, které aktivují
tyto příběhy, jenž spojují partnery. Pět „katalyzačních“ projektů přinese výměnu dovedností a povede k deseti rezidenčním projektům, které budou mít za úkol vytvoření nových výstupů spojujících alespoň dvě partnerská města. Založení sítě NATUR skrze vyprávění a pracovní partnerství umožní archivům, aby pracovaly efektivněji s kreativními průmysly a podpoří místní komunity v různých přístupech a v tvorbě identity na základě sdílení kulturního dědictví ve čtyřech hluboce propojených zemích.