Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj dramaturgických schopností choreografů a vyškolit budoucí generaci tanečních dramaturgů. Projekt má tři hlavní zaměření: za prvé se jedná o rozvoj kapacity formou školení (workshopů) zaměřených na výuku měkkých dovedností v oblasti taneční dramaturgie, obohacení profesního života umělců a vytváření nových příležitostí pro mezinárodní spolupráci; za druhé je klíčové podporovat dialog mezi publikem a místními komunitami, jež zahrnují také migranty a jiné menšiny – zvláštní důraz je kladen na reflexi dramaturgických nástrojů a jejich využití při udržitelném utváření komunity a prohlubování vztahů s umělci mimo rámec samotného tance; za třetí se jedná o podporu nadnárodní mobility a mezinárodní spolupráce etablovaných choreografů a začínajících tanečních dramaturgů, uměleckých ředitelů a členů vědeckých týmu s ohledem na kulturní rozmanitost v daném lokálním kontextu.

Projekt kompenzuje nedostatečné možnosti formálního vzdělávání v oblasti taneční dramaturgie, čímž usiluje o podporu této mladé disciplíny a profese. Dramaturgické dovednosti jsou stále častěji vyžadovány, neboť výrazně přispívají ke kvalitě choreografického díla a k jeho přístupnosti širšímu publiku. Nabídnutím programu, který tyto dovednosti rozvíjí, dojde k posílení lokálních tanečních komunit a zvýšení příležitostí pro navázání mezinárodní spolupráce. Tohoto cíle projekt dosáhne prostřednictvím série mezinárodních workshopů, v jejichž rámci budou choreografové – pod vedením mezinárodních odborníků a profesionálů – spolupracovat se zájemci o školení v oblasti taneční dramaturgie, místními umělci a komunitami. Zkušenosti a znalosti nabyté v rámci projektu budou sdíleny s využitím digitálních technologií s širokou mezinárodní komunitou profesionálů v oblasti umění a kultury.