ArtCoMe je mezinárodní projekt zaměřený na silnou a jedinečnou zkušenost jednotlivce s uměleckými díly. Tuto zkušenost primárně zprostředkovává společná tvůrčí činnost publika s odborníky v rámci putovní výstavy Rozlomená doba: Avantgardní umění ve střední Evropě. Současně se jedná o jednu část a perspektivu rozsáhlejšího projektu, který se soustřeďuje na sociální, politické a kulturní změny závěrečného desetiletí Rakouska-Uherska a prvního desetiletí jeho nástupnických států slavících v roce 2018 Evropský rok kulturního dědictví. Participující instituce si vytyčily následující cíle: přiblížit jednotlivci umění prostřednictvím tvorby intermediálních výstupů, a tím zvýšit jeho/její kreativní potenciál, představit mu/jí, jak lze smysluplně využívat nová média a sociální sítě, aby mohl/a lépe porozumět neustále se měnícímu evropskému prostředí, podnítit jedince k průzkumu vlastní kulturní identity v rámci evropského prostoru, a stimulovat tak mezikulturní dialog, představit hodnoty středoevropského umění jako celoevropsky sdílené kulturní dědictví, posílit mezinárodní spolupráci v kulturním a uměleckém sektoru a navýšit jeho kapacitu reagovat na globální výzvy. Projekt zahrnuje mezinárodní vzdělávací program pro studenty (ve věku 17 a 18 let) a jejich mentory, putovní výstavu, odbornou publikaci a národní vzdělávací programy. Na jeho počátku stojí mezinárodní setkání státníků a odborná konference, kde bude mezinárodně prezentována idea a cíle projektu. Jednotlivé reprízy výstav, studentská setkání a národní vzdělávací programy a sociální sítě pomohou narušit hranice mezi tzv. laickým a profesionálním uměním.