Responsive Cities Symposium 2017, Barcelona

Evropská města čelí v současnosti vážným problémům způsobeným demografickým vývojem a jeho dopadům na městskou aglomeraci. Dále se nabízí otázky týkající se životního prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu, zachování sociální soudržnosti či ochrany a rozvoje architektonického a kulturního dědictví. Projekt vznikl za cílem zvýšit potenciál architektury jakožto integrujícího a inovačního prvku při snaze o udržitelný městský rozvoj. Dalším cílem je podpora výměny znalostí a osvědčených postupů v používání inteligentních městských technologií pro transformaci veřejného prostoru. Zapojit více občanů do evropského městského udržitelného rozvoje či zvýšit povědomí veřejnosti o úloze architektury a městského plánování v této oblasti.