Uzávěrka 8. 3.

Otevřená výzva na návrh výstavního projektu Člověk v prostoru pro Galerii Cella a Hovorny v Opavě

Publikováno 5. 2. 2019

Bludný kámen vyhlašuje otevřenou výzvu umělcům, uměleckým skupinám a kurátorům na návrh výstavního projektu v Galerii Cella a Hovornách v Opavě od dubna roku 2019. Výzva je určena jak českým, tak zahraničním umělcům, bez omezení věku nebo vyjadřovacího média.

„Kolik prostoru zabírá člověk? A existuje prostor, který si člověk ještě nepodmanil? Je prostor stálý anebo
se mění? Jak člověk okolní prostor ovlivňuje a jaký vliv má na člověka prostor, ve kterém se pohybuje?
Je současná pozice člověka v prostoru stále ještě definovaná především fyzickými rozměry nebo je místo
člověka určeno zejména pozicí ve společensko-politickém prostoru vymezeném sociálními,
genderovými, etnickými, zdravotními či profesními limity? Jsou určující především projevy v prostoru
osobním, intimním či duchovním? Nebo jsou to naopak projevy, které člověk vyjadřuje zcela veřejně a
otevřeně s nimi působí na své okolí? Anebo se již těžiště lidské existence zcela přeneslo do prostoru
tvořeného jen daty a informacemi – do virtuálního prostředí?
Je prázdný prostor stále ještě prostor? Je v přeplněném prostředí současného světa stále ještě místo
pro nějaké to prázdno? Může prostor jako takový vůbec existovat bez člověka?
Prostor chápeme jako pole možností, ale také jako konkrétní fyzické místo, které každý jedinec vnímá a
využívá odlišně. Oba významy prostoru určují směřování člověka, vzájemně se podmiňují, ale taky se
staví proti sobě. Vyzýváme umělce, aby prozkoumali pole možností okolního fyzického prostoru a našli
jeho krajní polohy. Vyzýváme umělce, aby hledali možnosti harmonického uspořádání prostoru, aby
upozorňovali na konfliktní situace a místa střetu pohybu člověka v prostoru veřejném i soukromém a
aby specifikovali jejich předpoklady a důsledky jejich naplňování.“

Termín realizace bude upřesněn na základě domluvy autora projektu a kurátorů Bludného kamene, doba
trvání jednoho projektu je od tří do pěti týdnů.

V hodnotící komisi zasednou členové Bludného kamene Nela Bártová, Jakub Frank, Matěj Frank, Martin
Klimeš, Vendula Kolářová a externí hodnotitel Tomáš Knoflíček.

Dlouhodobý program Galerie Cella a Hovoren je zaměřen na představování soudobé umělecké tvorby, která
se jeví z hlediska obsahového, formálního a společensko-politického jako objevující, stvrzující, radikální, která nenechává v klidu a znejišťuje ustálené představy, vzorce a vztahy.

Přihláška musí obsahovat:
– jméno/a autora/ů projektu a umělce/ů
– stručný popis projektu pro Galerii Cella i Hovorny včetně technického řešení a harmonogramu instalace (1 až 2 normostrany)
– vizualizaci, obrazovou nebo jinou dokumentaci projektu
– návrh termínů realizace
– portfolio umělce/ů včetně aktuálního CV
– portfolio nebo CV kurátora/ů
– předpokládaný rozpočet výstavy a zdroje krytí
– k realizaci finančně náročnějších projektů doporučujeme získat dofinancování z jiných zdrojů, ve kterém
může být Bludný kámen nápomocen např. sepsáním zvacího dopisu

Bludný kámen, Galerie Cella a Hovorny zajišťují:
– základní zázemí pro instalaci včetně ubytování
– předpokládaný rozpočet na jeden projekt je cca 10 000 Kč na instalační materiály + cestovné (bude
upřesněno po výsledcích grantového řízení)
– základní PR (TZ, sociální sítě apod., tisk plakátů, pozvánek a jiných doprovodných materiálů)
– zajištění vernisáže

Podání žádosti:
Žádosti je možné zaslat elektronicky na E nebo v tištěné verzi na adresu:
Bludný kámen, z. s.
Gudrichova 6
746 01 Opava

Žádosti je možno podávat do 8. 3. 2019. Výsledky budou zveřejněny 20. 3. 2019.

Projekty je možné konzultovat na E nebo osobně po předchozí
domluvě.