Uzávěrka 16. 8.

Otevíráme nový studijní program Arts Management

Publikováno 26. 7. 2019

Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně otevírá v akademickém roce 2019/2020 nový navazující magisterský studijní program Arts Management v prezenční formě studia.

Studium, které je primárně určeno pro absolventy bakalářských studijních programů Výtvarná umění a Umění, otevírá nové možnosti pro profilaci studentů s organizačními a manažerskými předpoklady a chutí své plány realizovat v oblasti kultury. Je zaměřeno na výchovu manažerů v oblasti organizace a řízení umělecké praxe v kulturních a kreativních odvětvích, ve volném umění i designu. Připravuje všestranně rozvinuté osobnosti, profesionály s pevným vědomostním zázemím, kteří se orientují na komerční i nekomerční sféru.

Studijní program Arts Management bude realizován jako umělecký program s důrazem na praxi, umělecký výzkum, jazykovou vybavenost a individuální/ateliérovou výuku, jejíž přirozenou součástí bude realizace výstav a programů ve fakultní galerii G18. Takto koncipované studium směřuje ke zvládnutí dovedností z oblasti organizace a řízení umělecké praxe na úrovni soudobého poznání obecných i specializačních disciplín výtvarného umění a designu, k získání schopnosti interpretace a prezentace uměleckého díla či tvůrčího výkonu, tvorby autorských katalogů, monografií či teoretických reflexí. Studenti se učí orientovat v základních proudech umění a současných tendencích a umí je aplikovat. Uvědomují si souvislosti estetického i filozofického charakteru uměleckého díla a následného využití v praxi.
Absolventi obstojí jako samostatní odborní pracovníci v oblasti volného umění a designu. Jsou vybaveni schopností spolupracovat v týmech s umělci a kreativci a vést procesy řízení a prezentace tvorby.

Přihlášky ke studiu je možno podat do 16. 8. 2019 zde.
Přijímací zkoušky se budou konat 27. 8. 2019. Bližší informace k přijímacímu řízení naleznete ve směrnici na úřední desce FMK zde.

Kontakt: studijní oddělení FMK – nebo tel. 576 034 208.