Uzávěrka 15. 11.

Galerie NIKA (UMPRUM) vyhlašuje open call na rok 2020

Publikováno 4. 11. 2019

Vystavující žadatel musí být v době podání žádosti studentem UMPRUM (pokud se bude jednat o výstavu více autorů, měl by být počet studentů UMPRUM převažující).

Seznam povinných příloh open callu:

 1. Vyplněný formulář žadatele
 2. CV autora/autorů
 3. Portfolio
 4. Návrh výstavní realizace formou vizualizace, kresby nebo fotografické dokumentace

Všechny povinné přílohy zašlete na E nejpozději do 15. 11. 2019.

Formulář žadatele ukládejte ve tvaru nika_formulář žadatele_vaše příjmení.xls

Podmínky účasti v OPEN CALLU:

 1. Vystavující musí být v době podání žádosti studentem UMPRUM (pokud se bude jednat o výstavu více autorů, měl by být počet studentů UMPRUM převažující).
 2. Vystavující může prezentovat práci nezávisle na oboru, který na UMPRUM studuje (video od studenta typografie, malba od studenta architektury apod., včetně studentů teorie).
 3. Projekt by měl brát v úvahu charakter místa – tedy veřejný prostor.
 4. Přednost mají projekty, které počítají s instalačním řešením přímo pro daný prostor.
 5. Celkové náklady na realizaci a provoz výstavy nesmí překročit částku 6 000 Kč. V této sumě je ale již zahrnut provoz a režie galerijního prostoru, grafické návrhy a tisk plakátů a pozvánek, tištěná i elektronická inzerce, fotograf, kurátor a zálohy na opravy a údržbu (všechny tyto náklady platí galerie přímo ze svého rozpočtu). Po odečtení výše uvedených nutných nákladů zbývá částka přibližně 2 000 Kč, která může být vybraným vystavujícím poskytnuta na pokrytí nezbytných nákladů spojených zejména s instalací a technickým zajištěním výstavy (oproti daňovým dokladům).
 6. Služby kurátora, fotografa a grafika a náklady na ně jdou na vrub galerie a jsou poskytovány vystavujícím bezplatně (viz bod 5 výše). V případě, že by vystavující měl zájem spolupracovat s vlastním kurátorem, fotografem či grafikem, je to možné, ale finanční náklady s tím spojené jdou výhradně na vrub vystavujícího.
 7. Zásahy do galerijního prostoru nesmí být nevratné.
 8. Průměrná délka trvání výstavy je 3 týdny, na základě povahy projektu může být ale určeno jinak.
 9. Je možné použití elektřiny, projekce nebo zvukové instalace; konkrétní technické požadavky je třeba řešit individuálně s kurátory.
 10. Nedoporučujeme vystavovat nebo používat předměty neúměrně vysoké hodnoty – finanční i osobní (výstavní prostor je uzamčený, není ale nedobytný).

Výsledky budou zveřejněny nejpozději do konce listopadu 2019 zde na webových stránkách galerie.