Galéria Miloša Alexandra Bazovského (Trenčín) – výzva pro umělce a kurátory na rok 2020

Publikováno 24. 6. 2019

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne formou otvorenej výzvy ponúka priestor na zrealizovanie projektov pre slovenských i zahraničných výtvarníkov a kurátorov.

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne formou otvorenej výzvy ponúka priestor na zrealizovanie projektov pre slovenských i zahraničných výtvarníkov a kurátorov. Výzva je určená výhradne profesionálnym umelcom, či poslucháčom alebo absolventom vysokých škôl s výtvarným zameraním, pričom je podmienkou, aby každý projekt mal kurátora.

Svoj projektový zámer s povinnými prílohami predložte do 31. augusta 2019  zaslaním na adresu galérie poštou alebo elektronicky. Hodnotenie a výber projektov prebehne v septembri.  Predložené projekty bude hodnotiť odborná komisia. Výsledky budú známe do konca októbra 2019, zverejnením na oficiálnej internetovej stránke Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne www.gmab.sk. Všetci uchádzači budú o výsledku informovaní. S úspešnými uchádzačmi uzatvorí Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne zmluvu o spolupráci, v ktorej sa zmluvné strany zaviažu k plneniu dohodnutých podmienok.

Galéria M. A. Bazovského disponuje troma výstavnými priestormi, ktoré sú pre výzvu aktuálne – suterén (čierna miestnosť), prvé podlažie a druhé podlažie. Každé podlažie má isté špecifiká, ktoré sú potrebné prekonzultovať s odborným zamestnancom galérie.

Suterén (čierna miestnosť) je nový výstavný priestor prioritne určený na intermédiá/videoart/site specific… Priestor nie je vhodný pre klasické médiá.

Podmienky:

● projekt musí mať kurátora

● projekt musí byť realizovateľný v rámci možností galérie

Termíny:

  • voľný letný termín 25. 6. 2020 až 6. 9. 2020 v hlavných výstavných priestoroch na 1. a 2. poschodí
  • suterén – termín možný dohodou počas celého roka

Žiadosti o zaradenie do výstavného plánu musia obsahovať: 

  • identifikačné údaje o autoroch/kurátoroch
  • životopisy a prehľad zrealizovaných projektov
  • koncepciu a ideový rámec prihlasovaného projektu v textovej forme
  • portfólio, resp. obrazová príloha reflektujúca tvorbu uchádzačov
  • popis technických a konštrukčných požiadaviek a predbežný odhadovaný rozpočet

GMAB poskytne okrem výstavných priestorov na 6 až 7 týždňov technické vybavenie v rámci možností galérie, odbornú asistenciu pri realizácii výstavy, prevoz diel a PR projektu. Predkladaný projekt je možné odoslať elektronicky na E alebo poštou na adresu: Galéria M. A. Bazovského, Palackého 27, SK-911 01 Trenčín. Viac informácií o galérii, pôdorysy a fotografie výstavných priestorov http://www.gmab.sk/vystavy-a-podujatia/vystavne-priestory.html

Kontakt:

Radka Nedomová, E , T 00421/949 728 060

Lucia Petrovičová, E , T 00421/32/743 68 58 (spojovateľ)