Uzávěrka 8. 9.

Galéria dizajnu Satelit – výzva na podávanie projektov na rok 2020

Publikováno 5. 8. 2019

Slovenské centrum dizajnu pozýva kurátorov, dizajnérov, dizajnérske štúdiá a školy k predkladaniu výstavných a vzdelávacích projektov (workshopy, letné akadémie, a pod.) do galérie dizajnu SATELIT na rok 2020. Projekty, ktoré vyberie odborná komisia, budú zaradené do programu SATELITU na rok 2020.

Trvanie: 10. júl až 8. september 2019

Slovenské centrum dizajnu poskytne:
• priestor galérie dizajnu SATELIT v Hurbanových kasárňach, Kollárovo nám. 10 v Bratislave, Slovenská republika
• základné technické vybavenie výstav aj vzdelávacích projektov
• PR projektu prostredníctvom databázy kontaktov, webovej stránky www.scd.sk a sociálnych sietí
• oficiálne potvrdenie partnerstva SCD pri získavaní grantov a iných foriem spolufinancovania
• zabezpečenie výstavného priestoru počas trvania, inštalácie a deinštalácie výstavy, počas celého trvania vzdelávacieho projektu
• fotodokumentácia výstavy

Podmienky:
• výzva sa vzťahuje predovšetkým na tvorbu profesionálnych dizajnérov, študentov a absolventov vysokých škôl so zameraním na dizajn zo Slovenska i zo zahraničia
• podmienkou je spolupráca kurátora na príprave výstavy
• maximálne pracovať s priestorom galérie a jej umiestnením v meste, využiť dispozíciu priestoru (výklady do ulice a pod.)
• k projektom vybraným na realizáciu bude so žiadateľom uzatvorená zmluva, v ktorej sa zmluvné strany zaviažu k plneniu dohodnutých podmienok
• pri výbere projektov budú uprednostnené tie, ktoré reflektujú aktuálne témy a kriticky pracujú so scénou súčasného dizajnu, projekty s viaczdrojovým financovaním
• minimálne jeden sprievodný program k výstave

Súčasťou žiadosti musí byť:
• popis projektu, v prípade vzdelávacích aktivít i časový harmonogram a plánovaný počet návštevníkov
• životopis alebo portfólio vystavujúcich a kurátorov, v prípade vzdelávacích aktivít lektorov
• požiadavky na technické zabezpečenie
• portfólio alebo obrazová dokumentácia predkladaného projektu

Žiadosti zasielajte elektronicky na E
Prílohy väčšie ako 10 MB uložte a pošlite nám linku na stiahnutie.
V prípade, že vám nepríde potvrdzovací e-mail o obdržaní vašej žiadosti, kontaktujte SCD.

Termín uzávierky zasielania žiadostí: 8. september 2019. O výsledkoch budú uchádzači informovaní
do konca septembra 2019.

Viac informácií o Satelite zašleme na vyžiadanie.
Tešíme sa na vaše projekty.

Kontaktná osoba: Helena Cibulková, koordinátorka produkcie a programov pre verejnosť, E , T +421/918 110 247

https://www.scd.sk