Uzávěrka 30. 3.

Divadelní svět Brno otevírá novou výzvu koprodukční spolupráce

Publikováno 13. 3. 2023

Inscenační inkubátor festivalu Divadelní svět Brno – výzva pro koprodukční projekty na rok 2024 a 2025. Výzva směřující primárně k již existujícím uměleckým uskupením, či jednotlivcům, se zázemím tvůrčího a produkčního týmu, disponující prostorem ke zkoušení a schopností vícezdrojového financování.

Smyslem výzvy je:

• cílená podpora kvalitní přípravy a realizace unikátních projektů s akcentem na rovné podmínky a férové ohodnocení umělců

• podpora udržitelnosti – preferujeme, aby inscenace zůstala na repertoáru hlavního producenta inscenace (žadatele)

• hledání nových perspektiv a možností hlubšího profesionálního propojování nezávislého sektoru a zřizované scény

• nové příležitosti pro seznámení nebo budoucí spolupráci umělců*kyň nebo uměleckých týmů napříč těmito sektory

• podpora současné dramatické tvorby a dramatiků*ček

• podpora konkurenceschopnosti na mezinárodních festivalech

Výzva je otevřená pro projekty zapadající do kterékoliv z dramaturgických linií festivalu, jejichž festivalové uvedení bude možné bez větších komplikací realizovat v některém z prostorů spolupořádajících divadel festivalu (technické parametry ke stažení). U site-specific projektů či performance ve veřejném prostoru je nutné v přihlášce předem uvést prostor v Brně, kde by se případná realizace mohla odehrávat.

https://divadelnisvet.cz/pro-soubory/

Co nabízíme:

• koprodukční vklad – finanční plnění, případně věcné plnění po individuální dohodě

• festivalovou premiéru v květnu 2024 nebo 2025 v rámci DSB, přičemž festivalovou premiérou se rozumí, že festival DSB bude prvním festivalem v ČR i v zahraničí, na kterém inscenace hostuje

• technické zázemí brněnských divadel při realizaci festivalové premiéry, poskytnutí prostorů pro adaptaci a uvedení (dle domluvy a specifik projektu)

• prezentaci a možnost setkání se zahraničními hosty festivalu DSB

• umělecká supervize členů dramaturgické rady DSB (dle domluvy a specifik projektu)

Podmínky výzvy a přihlášení

• výstupem projektu musí být divadelní inscenace s premiérou nejpozději na jaře 2025

• první uvedení se odehraje v prostorách žádajícího subjektu, festivalová premiéra pak v rámci festivalu DSB v Brně v květnu 2024 nebo 2025

• žadatel musí být právnická osoba se sídlem v ČR, či fyzická osoba s živnostenským listem

• projekt musí být financován z minimálně tří zdrojů

• v případě projektu s premiérou v roce 2025, je žádoucí veřejná prezentace Work In Progres (např formou veřejné 1. čtené) projektu na DSB 2024, dle individuální domluvy

• festival DSB může plnit pouze roli koproducenta, nikoliv hlavního producenta

• festival DSB podpoří maximálně 3 projekty v celkové částce 500 000 Kč

• úspěšní žadatelé 1. kola budou pozvání na veřejnou prezentaci projektů v rámci festivalu DSB v termínu 19. 5. 2023, účast na prezentaci je povinná

Žadatel spolu s přihláškou do 1. kola dodá následující přílohy:

• základní anotace v maximálním rozsahu 700 znaků

• dramaturgický koncept v maximálním rozsahu 3 NS (5 400 znaků)

• složení inscenačního týmu včetně stručných životopisů a informace o stavu jednání o spolupráci na projektu

• úvaha o obsazení včetně informace o stavu jednání o spolupráci na projektu

• předpokládaný rozpočet včetně rozvahy o vícezdrojovém financování

• předpokládaný časový harmonogram od příprav až po festivalovou premiérou či případně návazné hostování

• rozvahu o zapojení festivalu DSB jako koproducenta nad rámec finančního plnění v maximálním rozsahu 1 NS (1 800 znaků)

• další doplňující materiály, považuje-li to žadatel za vhodné

• výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Doklad bude předložen v prosté kopii, v okamžiku přihlášení projektu nesmí být doklad starší 3 měsíců.

• všechny výše zmíněné přílohy nahrajte prostřednictvím tohoto formuláře do 30. 3. 2023

https://forms.gle/gWig66uEvwfkkeb49

Harmonogram výzvy:

• 20. 3. 2023 ve 13.00 webinář pro konzultace ohledně této výzvy – link na online call bude zveřejněn na webu www.divadelnisvet.cz

• 30. 3. 2023 deadline pro odevzdání přihlášek do 1. kola prostřednictvím webového formuláře

• 30. 4. 2023 vyhlášení postupujících projektů do 2. kola

• 19. 5. 2023 2. kolo výzvy – prezentace úspěšných projektů z 1. kola na DSB

• 30. 6. 2023 vyhlášení výsledků výzvy

• Do konce roku 2023 příprava koprodukční smlouvy

• Dále realizace inscenace plus festivalová premiéra