Uzávěrka 13. 3.

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici – konkurz (ředitel/ka)

Publikováno 11. 3. 2019

Trnavský samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ľku kultúrneho zariadenia Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici.

Číslo výberového konania: VK – 2019/00/51

Kvalifikačné predpoklady

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • najmenej 5 rokov odbornej galerijnej, kurátorskej alebo vedeckej praxe
 • znalosť aspoň jedného svetového jazyka výhodou

Ostatné predpoklady

 • bezúhonnosť
 • aktívne ovládanie štátneho jazyka (slovom a písmom)
 • počítačové znalosti (Word, Excel, Internet)
 • riadiace a organizačné schopnosti, flexibilita

Iné kritéria a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou riaditeľa (hodnotiteľná časť)

Písomná časť:

 • znalosť príslušnej legislatívy a znalosť legislatívy samosprávnych krajov

Ústna časť:

 • prezentácia koncepcie rozvoja Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici na obdobie 2019 – 2024 v elektronickej forme

Platové podmienky

 • Tarifný plat od 806,- Eur do 967,50 Eur + príplatok za riadenie a osobný príplatok v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Termín nástupu: 1. 5. 2019

Zoznam požadovaných dokladov

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • motivačný list
 • kópia dokladu o ukončení vysokoškolského štúdia (diplom)
 • čestné vyhlásenie, resp. doklad o odbornej praxi
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti
 • predloženie písomného materiálu – Koncepcia rozvoja Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici na obdobie 2019–2024

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní

Termín podania: do 13. 3.2019; rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke
Adresa podania: Trnavský samosprávny kraj
Odbor ľudských zdrojov
Starohájska 10, SK-917 01 Trnava