Uzávěrka 2. 2.

UMPRUM/VŠUP – konkurz (ombudsman/ka)

Publikováno 10. 1. 2023

Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice ombudsmana/ky Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová je jedinečná vzdělávací instituce v České republice poskytující vzdělání v oblasti umění, architektury, designu včetně teorie a dějin těchto oborů. Škola zaručuje vysokou úroveň výuky a studujícím i vyučujícím nabízí profesionální, efektivní a přátelský rámec vzdělávacích a tvůrčích aktivit. Garantuje dodržování etických norem chování a vystupování na akademické půdě, jakož i rovnost příležitostí pro všechny členy a členky akademické obce.

S cílem zvyšovat kvalitu pracovního i studijního prostředí vyhlašuje rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM) v souladu se zněním čl. 3 Směrnice rektora č. 1/2019 výběrové řízení na pracovní pozici ombudsman/ombudsmanka.

Kvalifikační předpoklady:

•  VŠ vzdělání (v oborech právo, psychologie nebo sociální práce),

•  odborná praxe (v oblasti psychologie, psychoterapie, sociální práce, mediace, ochrany lidských práv, sociologie, krizové intervence atd. je výhodou),

• aktivní znalost anglického jazyka,

• trestní bezúhonnost.

Povinné přílohy přihlášky:

• motivační dopis,

• návrh koncepce činnosti ombudsmana/ombudsmanky v prostředí umělecké VŠ včetně vymezení pravomocí a zásad činnosti,

• skeny dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,

• strukturovaný životopis,

• doklad o předešlé odborné praxi,

• doklad o trestní bezúhonnosti,

• doklad o jazykové zkoušce,

• kontaktní údaje.

Hlavní okruhy činnosti:

• monitoruje na základě podnětů a stížností členů akademické obce a zaměstnanců UMPRUM šikanu, diskriminaci, genderově podmíněné násilí, zneužívání moci nebo jiné formy neetického jednání.

• analyzuje zjištěné nežádoucí jevy, poskytuje zpětnou vazbu vedení a předkládá návrhy na systémová opatření, která tyto jevy eliminují.

• poskytuje pomoc, poradenství a mediaci při řešení konfliktů v důsledku neetického jednání a přispívá k vytváření bezpečného studijního a pracovního prostředí.

• podílí se na přípravě edukačních materiálů i metodické a osvětové činnosti v oblasti prevence nežádoucího jednání.

Přihlášku s přílohami zašlete e-mailem nejpozději do 2. 2. 2023 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám Andree Kartous na adresu: .

Předpokládaný nástup: 1. 3. 2023 na zkrácený úvazek (0,2).

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/ka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

Výběrová komise jmenovaná rektorem UMPRUM zhodnotí způsobilost uchazečů a uchazeček i kvalitu jejich koncepce. Vybrané osoby budou pozvány k veřejné prezentaci svých profesních zkušeností a navržené koncepce činnosti ombudsmana/ombudsmanky. Výběrová komise posoudí kvality jednotlivých prezentujících a doporučí rektorovi pořadí vhodných osob k přijetí do pracovního poměru.

Složení výběrové komise i termín veřejné prezentace uchazečů a uchazeček bude oznámen v dostatečném předstihu. Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům a uchazečkám nejpozději do 14 dnů po skončení výběrového řízení.