Uzávěrka 15. 2.

Vila Löw-Beer – konkurz (kurátor/ka)

Publikováno 22. 1. 2019

Muzeum Brněnska, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce kurátora/kurátorky – historika/historičky na pracovišti – pobočce Vila Löw-Beer v Brně.

Požadované předpoklady:
– vysokoškolské vzdělání magisterského stupně v oboru historie nebo historie umění, případně
archivnictví;
– zevrubná orientace v oblasti historie (zejména se zaměřením na období 19. a první poloviny 20. století),
resp. historie umění (zejména se zaměřením na architekturu 19. a první poloviny 20. století), erudice
a všeobecný kulturní rozhled;
– znalost a zkušenosti z badatelské práce;
– základní orientace v oblasti knihovní práce;
– základní znalost principů práce v paměťové instituci;
– aktivní znalost anglického jazyka (slovem i písmem);
– základní komunikativní znalost dalšího světového jazyka (němčina, francouzština);
– výborná úroveň vyjadřovacích schopností v mluveném i písemném projevu a schopnost komunikace
s odbornou veřejností a médii;
– uživatelská znalost práce na PC – MS Office.
Výhodou:
– zkušenosti z práce v paměťové instituci typu muzea, případně galerie či památkového objektu;
– základní zkušenosti s přípravou a realizací muzejních výstav a expozic.
K přihlášce je nutné připojit:
– strukturovaný profesní životopis s údaji o studiu, odborných znalostech a dovednostech, o dosavadních
zaměstnáních a praxi, případně publikační činnosti v oboru;
– ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
– souhlas se zpracováním osobních údajů dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů;
– motivační dopis v rozsahu max. dvě normované strany.
Základní podklady a informace o Muzeu Brněnska a Vile Löw-Beer pro zájemce o výběrové řízení lze nalézt
na webových stránkách www.muzeumbrnenska.cz. Základní informace o památkové obnově Vily Löw-Beer
a muzejní expozici s knihovnou a studovnou jsou k dispozici na www.vilalowbeer.cz.
Předpokládaný nástup do funkce: březen 2019 nebo dle dohody
Platové podmínky jsou stanoveny dle právních předpisů platných pro příspěvkové organizace, platová
třída 10, dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.
Přihlášku do výběrového řízení s požadovanými přílohami zašlete poštou nebo předejte osobně v obálce
označené slovy „Výběrové řízení – kurátor Vily Löw-Beer v Brně“ nejpozději do 15. 2. 2019 (včetně)
na adresu:
Muzeum Brněnska
příspěvková organizace
Personální oddělení
Porta coeli 1001
666 02 Předkláštěří

Kontaktní pracovnice Personálního oddělení paní Jitka Šmídková, E , T 549 410 098