Uzávěrka 20. 10.

Ústecký kraj – konkurz (Odd. finančního hospodaření a kontroly Odb. kultury a památkové péče)

Publikováno 6. 10. 2022

Krajský úřad Ústeckého kraje hledá samostatného referenta/ku Oddělení finančního hospodaření a kontroly v Odboru kultury a památkové péče.

Popis pracovní činnosti:

  • zajišťuje ekonomickou, finanční a kontrolní agendu ve vztahu ke zřizovaným a zakládaným organizacím a v souvislostech k dotačním programům podpory regionální kultury a památkové péče, včetně metodické činnosti
  • ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí č. 416/2004 Sb. soustavně sleduje účelnost vynakládaných finančních prostředků na zajištění provozu a rozvoje zřizovaných a zakládaných organizací, jakož i příspěvků z programů v oblasti regionální kultury a památkové péče

Podrobnosti