Uzávěrka 31. 3.

UMPRUM/VŠUP – konkurz (metodik/metodička Katedry volného umění)

Publikováno 23. 2. 2023

Výběrové řízení na Katedře volného umění UMPRUM.

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení na místo akademického pracovníka: metodik/metodička na Katedře volného umění (zástup za rodičovskou dovolenou).

Kvalifikační předpoklady:

•    VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) zaměřené na teorii a dějiny moderního a současného umění nebo v uměleckém oboru se zaměřením na volné umění,

•    odborná praxe,

•    aktivní znalost anglického jazyka,

•    pedagogická praxe vítána.

Povinné přílohy přihlášky:

•    skeny dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech,

•    strukturovaný životopis,

•    portfolio resp. přehled tvůrčí/publikační činnosti (elektronicky),

•    motivační dopis,

•    v případě pedagogické praxe požadujeme doklad o předešlém pedagogickém působení,

•    kontaktní údaje.

Přihlášku s přílohami zašlete nejpozději do 31. 3. 2023 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám A. Kartous na adresu .

Předpokládaný nástup: 1. 5. 2023 na zkrácený úvazek (0,5)

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/ka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

Odborná komise jmenovaná rektorem posoudí zaslané podklady uchazečů a uchazeček a doporučí rektorovi pořadí vhodných osob k přijetí do pracovního poměru. O konečném přijetí rozhoduje rektor.

Složení odborné komise bude zveřejněno v dostatečném předstihu. Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději do 14 dnů po skončení výběrového řízení.