Uzávěrka 6. 2.

UMPRUM/VŠUP – konkurz (Ateliér s hostující/m vyučující/m Katedry architektury)

Publikováno 10. 1. 2023

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka/ce: koordinátora/ka Ateliéru s hostujícím/hostující pedagogem/pedagožkou na Katedře architektury.

Koordinátor/ka zejména:

  • garantuje kvalitu akreditované ateliérové výuky a odpovídá za naplnění definovaných cílů studia a výsledků učení,
  • podílí se na hodnocení ateliérové výuky a provádí záznam klasifikace do studijního informačního systému,
  • plánuje a organizuje ateliérovou výuku i jednorázové přednášky a workshopy externích odborníků, které ateliérovou výuku doplňují, a podílí se na konzultacích,
  • pravidelně se účastní hodnocení ateliérové výuky a studijního programu,
  • v souladu s vývojem oboru navrhuje garantovi studijního programu inovace ateliérové výuky i odborných předmětů ve spolupráci s garantem studijního programu, metodikem i vedoucím katedry,
  • odpovídá za ateliérový rozpočet i jeho čerpání,
  • účastní se pravidelných schůzí i ostatních aktivit katedry a celoškolních procesů spojených se studiem,
  • sleduje grantové příležitosti a iniciuje podání grantů,
  • odpovědně přistupuje ke zvyšování své kvalifikace,
  • odpovídá za dodržování povinností stanovených externími a interními předpisy a řády a normami.

Podrobnosti