Uzávěrka 10. 6.

UMPRUM – konkurz (metodik/čka)

Publikováno 7. 5. 2019

Výběrové řízení na metodika/metodičku Katedry volného umění.

Kvalifikační předpoklady:

  • VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v oboru Teorie a dějiny moderního a současného umění, případně uměleckého oboru z oblasti výtvarného umění;
  • pedagogická nebo odborná praxe,
  • aktivní znalost anglického jazyka.

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

  • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech,
  • strukturovaný životopis,
  • přehled publikační nebo tvůrčí činnosti,
  •  motivační dopis,
  • doklad o předešlém pedagogickém působení a / nebo odborné praxi,
  •  kontaktní údaje.

zašlete / odevzdejte nejpozději do 10. 6. 2019 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám vedoucí Personálního oddělení, Jana Hubičková, .

Předpokládaný nástup:

  1. 9. 2019 na zkrácený úvazek 0,5

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

Odborná komise jmenovaná rektorem posoudí platné přihlášky a budou vybráni uchazeči, kteří budou s dostatečným časovým předstihem pozváni k pohovoru, ve kterém komisi stručně představí svou koncepci práce metodika katedry. Po prezentaci uchazeče bude následovat diskuze s odbornou komisí.

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději
15. 7. 2019.