Uzávěrka 1. 1.

UMPRUM – konkurz (Ateliér intermediální konfrontace)

Publikováno 21. 11. 2019

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze vypisuje výběrové řízení ve studijním programu B8206, N8206 a P8206 Výtvarná umění, v oboru Výtvarná tvorba na pozice vedoucí/ho Ateliéru intermediální konfrontace a jeho/její asistenta/ku.

Ateliér je v současnosti etablován jako Ateliér intermediální konfrontace. Přesahy do různých médií jsou v jeho rámci běžnou praxí. Uchazeč by měl představit novou koncepci a strukturu výuky, která případně může navázat na dosavadní zkušenost ateliéru a zároveň obohatit spektrum přístupů nabízených Katedrou volného umění, a prokázat předpoklady, které má pro pedagogickou roli v tomto ateliéru.

Kvalifikační předpoklady pro obě pozice:

 • VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru,
 • oborová praxe,
 • v případě, že se nejedná o rodilého mluvčího, dobrá znalost českého jazyka (úroveň B2 dle evropského kvalifikačního rámce),
 • pedagogická praxe a znalost anglického jazyka vítány. (Výuka probíhá v českém jazyce, komunikace v anglickém jazyce je však běžnou součástí provozu Ateliéru.).

Písemné přihlášky s následujícími přílohami (přílohy zasílají pouze externí uchazeči):

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případě dosažených vědeckých hodnostech,
 • strukturovaný životopis,
 • koncepce ateliérové výuky,
 • portfolio – výběr nejlepších děl, prací (elektronicky),
 • ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (kopie),
 • doklad o předešlém pedagogickém působení, působil-li uchazeč/uchazečka na jiné VŠ, VOŠ,
 • kontaktní údaje.

Přihlášky zašlete/odevzdejte nejpozději do 2. 1. 2020 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám vedoucí personálního oddělení.

V případě dotazů se od prosince můžete obracet na Mgr. Ester Oehmovou na T 251 098 264 nebo e-mailem na .

Předpokládaný nástup je začátek akademického roku 2020/2021.

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu tří let.

Průběh výběrového řízení: Přihlášku do výběrového řízení podává uchazeč o pozici vedoucí/vedoucího společně s uchazečem o pozici asistenta/asistentky (asistenta si vedoucí vybírá sám). Přednášky před odbornou komisí se účastní oba uchazeči.

První kolo výběrového řízení proběhne distančním způsobem do 7. 1. 2020. Platné přihlášky budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou rektorem a budou vybráni uchazeči, kteří budou pozváni do druhého prezenčního kola k pohovoru a veřejné přednášce 9. 1. 2020. Po přednášce uchazeče bude následovat veřejná diskuse s odbornou komisí a přítomnou veřejností.

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději do 17. 1. 2020.