Turistické informační centrum Pardubice – konkurz (ředitel/ka)

Publikováno 11. 11. 2019

Rada města Pardubic vyhlašuje konkurzní řízení na pozici ředitele/ředitelky Turistického informačního centra Pardubice.

Požadavky:
– ukončené vysokoškolské vzdělání,
– praxe v oblasti cestovního ruchu,
– osobnostní a manažerské předpoklady (zkušenosti v oblasti řízení pracovního týmu a vedení kolektivu vítány),
– znalost základních principů a právních předpisů týkajících se příspěvkových organizací výhodou,
– dobrá orientace v oblasti ekonomiky,
– zkušenost se žádostmi z národních a evropských projektů a jejich administrace výhodou,
– certifikát v oblasti projektového řízení výhodou,
– znalost jednoho světového jazyka, další cizí jazyk vítán,
– schopnost komunikace s odbornou veřejností a s médii,  
– občanská a morální bezúhonnost.

Rámcová pracovní náplň:
– plnění úkolů ředitele příspěvkové organizace, jednání ve všech věcech jménem organizace, plná zodpovědnost za činnost organizace a její rozvoj,
– komunikace a propagace služeb Turistického informačního centra veřejnosti, a to jak z řad místních obyvatel, tak zahraničních turistů,
– aktivní spolupráce a výměna zkušeností s organizacemi poskytujícími obdobné služby ve městě,

Obsah přihlášky do konkurzního řízení:
– motivační dopis,
– strukturovaný životopis včetně údajů o dosavadní praxi, odborných znalostech a dovednostech uchazeče,
– návrh koncepce rozvoje Turistického informačního centra v letech 2020–2025 se zaměřením na jeho jednotlivé organizační složky (max. 5 až 8 stran formátu A4).

Povinné přílohy přihlášky do konkurzního řízení:
– ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
– výpis z evidence rejstříku trestů, který ke dni podání není starší tří měsíců – ORIGINÁL,
– písemný souhlas se zpracováním, uchováváním a poskytnutím osobních údajů třetím osobám pro účely konkurzního řízení a to po celou dobu jeho trvání,
– potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti,
– kopie odborných osvědčení, pokud jsou k dispozici.

Doplňující informace:
– funkční období ředitele je šestileté,
– předpokládaný termín nástupu: dohodou po ukončení konkurzního řízení,
– místo a termín konání konkurzního řízení bude sděleno písemně,
– konkurzní řízení může být i vícekolové,
– platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017  Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., katalog prací, vše ve znění pozdějších předpisů.
– zaslané podklady budou po ukončení konkurzního řízení vráceny.

Vyhlašovatel má právo konkurzní řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodů.

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášky, včetně všech příloh, budou odevzdány jednou ve vytištěné podobě a jednou v digitální podobě – pouze část „Obsah přihlášky do konkurzního řízení“!

Přihlášku podá uchazeč v neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené obálce zřetelně označené: „KONKURZ – ředitel/ ka Turistické informační centrum Pardubice“ (NEOTVÍRAT).

Lhůta pro doručení přihlášek vč. digitální podoby končí dne 22. listopadu 2019 ve 12 hodin (v případě podání přihlášky prostřednictvím poštovních služeb rozhoduje datum podacího razítka). Na přihlášky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel.

Přihlášky ke konkurznímu řízení mohou uchazeči doručit osobně nebo poštou na adresu:
Mgr. Jana Fiedlerová
Magistrát města Pardubic
Odbor školství, kultury a sportu, Oddělení kultury a cestovního ruchu
Pernštýnské nám. 1
530 21 Pardubice

Digitální podobu části přihlášky – „Obsah přihlášky do konkurzního řízení“ budou uchazeči zasílat na E , v předmětu e-mailu bude uvedeno: „KONKURZ – ředitel/ ka Turistické informační centrum Pardubice“