Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy – konkurz (ředitel/ka)

Publikováno 2. 5. 2023

Středočeský kraj vyhlásil výběrové řízení na pracovní pozici: ředitel/ka Středočeského muzea v Roztokách u Prahy.

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy sídlí v areálech roztockého zámku a Braunerova mlýna, situovaných na levém břehu Vltavy nedaleko Prahy. Počínaje svým vznikem roku 1957 vytváří rozsáhlé sbírkové archeologické, přírodovědné, historické, uměleckohistorické a národopisné fondy, přesahující svým významem region středních Čech. V oblasti péče o movité kulturní dědictví je známé specializovanými a svého druhu ojedinělými konzervátorskými a restaurátorskými pracovišti, jejichž služby využívají ostatní muzea a další instituce i soukromé osoby.

Co vás na této pozici čeká?

Organizace a řízení Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, příspěvkové organizace (dále jen „muzeum“), plnění povinností vyplývajících ze zákoníku práce, zodpovědnost za správu a hospodaření se svěřeným majetkem, komunikace se zřizovatelem, zajišťování činností dle zřizovací listiny, iniciativní přístup k dalšímu rozvoji muzea.

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít?

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (ekonomického, právního technického nebo humanitního zaměření)
 • znalost právních předpisů (zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povah
  a o změně některých dalších zákonů, č. 129/2000 Sb., o krajích, č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, č. 314/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)
 • znalost práce na PC (MS Office) na uživatelské úrovni
 • alespoň 2 roky praxe v územním samosprávném celku nebo v příspěvkové organizaci
 • alespoň 2 roky praxe ve vedoucí pozici (minimální počet řízených osob 5)
 • výborná znalost českého jazyka
 • úcta ke kulturnímu dědictví, tradicím a schopnost nadále je uchovávat a přesvědčivě prezentovat
 • manažerské schopnosti
 • organizační a komunikační dovednosti
 • řidičský průkaz sk. B

Výhodou je:

 • VŠ studium muzejnictví a muzeologie, historie, archivářství nebo cestovního ruchu
 • Zkušenost s podmínkami konzervace sbírkových předmětů zářením a zkušenosti s  projekty digitalizace kulturního dědictví
 • zkušenost s řízením projektové činnosti
 • zkušenost s vedením a provozem kulturního zařízení
 • zkušenost se spoluprací s médii
 • publikační činnost: soupis odkazů na publikované odborné články, studie, eseje, monografie doložte jako samostatnou přílohu životopisu
 • znalost SW pro dokumentaci a evidenci muzejních sbírek
 • znalost SW pro evidenci knihovních fondů
 • znalost NJ/AJ

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit v zalepené obálce do 26. 5. 2023 do 16 hod. do podatelny na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Podrobnosti