Uzávěrka 7. 1.

Středočeská vědecká knihovna v Kladně – konkurz (ředitel/ka)

Publikováno 16. 12. 2018

Středočeský kraj vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: ředitel/ředitelka příspěvkové organizace Středočeská vědecká knihovna v Kladně.

Platové zařazení: platová třída 13 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Datum nástupu: po ukončení výběrového řízení

Charakteristika vykonávané práce: Organizace a řízení příspěvkové organizace Středočeské vědecké knihovny v Kladně, plnění povinností vyplývajících ze Zákoníku práce, zodpovědnost za správu a hospodaření se svěřeným majetkem, pořádání výstavních akcí, odborných seminářů, publikační činnost, participace na projektovém řízení.

Předpoklady pro výkon funkce:

· vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (ekonomického, právního nebo technického zaměření)

· znalost právních předpisů (č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, č. 129/2000 Sb., o krajích, č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, č. 314/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

· znalost práce na PC (MS Office) na uživatelské úrovni

· minimálně 2 roky praxe v řízení pracovního kolektivu a na vedoucí pozici

· zkušenost v řízení a administraci strukturálních fondů EU výhodou

· praxe v oboru veřejných knihovnických a informačních služeb výhodou

· manažerské schopnosti

· organizační a komunikační dovednosti

· zkušenost s vedením a provozem v oblasti knihovnictví a informační vědy výhodou

· mezinárodní kontakty a zkušenosti v oboru veřejných knihovnických a informačních služeb výhodou

· zkušenost se spoluprácí s médii výhodou

· znalost cizího jazyka výhodou

· řidičský průkaz sk. B

Uchazeč si vyhotoví přihlášku, která obsahuje tyto náležitosti:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. Prosíme též kontaktní adresu, pokud je odlišná od místa trvalého bydliště
a telefonické spojení, případně rovněž e-mail.

Formulář přihlášky naleznete na www.kr-stredocesky.cz, volná pracovní místa.

K přihlášce je nutno připojit:

· základní životopisné údaje a podrobný profesní životopis

· výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (příp. ověřenou kopii)

· ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

·motivační dopis (v rozsahu max. 1 A4)

· koncepci v rozsahu min. 3 A4, max. 6 A4 na léta 2019 až 2022, která:

 podrobně popíše výchozí stav organizace, definuje vizi, detailně vymezí cílový stav na konci střednědobého horizontu, v náznacích uvede cílový stav v dlouhodobém horizontu

 podrobně pojedná problematiku organizační struktury, argumenty odůvodní případně navrhované členění a směrování

 synteticky uvede předpokládané dopady, které vyvolá realizace navrhovaných opatření finanční, provozní a majetkové povahy

(dokument ve své vizi a střednědobém horizontu musí respektovat platnou právní úpravu v oblasti právní formy organizace.)

Dále bude obsahovat:

 návrh budoucího provozního modelu nového centrálního depozitáře (probíhá realizace schváleného projektu v rámci IROP „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany správy a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p. o.“

 návrhy pro i proti sloučení Středočeské vědecké knihovny Kladno a Městské knihovny Kladno

 popis vize spolupráce s knihovníky při plnění regionálních funkcí knihoven, která povede k novému přínosu, vč. jeho definování, pro občany Středočeského kraje.

Obhajoba koncepce při osobním pohovoru.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit v zalepené obálce do 7. 1. 2019 do podatelny na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Obálku označte slovy „VŘ – ředitel/ka PO Středočeské vědecké knihovny“.

Další informace vám poskytne Mgr. Kateřina Pešatová, vedoucí Odboru kultury a památkové péče, T 257 280 872, E

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit nebo prodloužit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.