Uzávěrka 30. 11.

Štátny komorný orchester Žilina – konkurz (manažér/ka)

Publikováno 3. 10. 2022

Generálny riaditeľ Štátneho komorného orchestra Žilina vyhlasuje podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie manažéra/ky orchestra.

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Ďalšie požadované predpoklady:

 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • minimálna prax v kultúrnom sektore – 2 roky

Požadované dokumenty:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením kontaktov (telefón, e-mail)
  štruktúrovaný profesijný životopis
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • motivačný list
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (kópia diplomu)

Iné kritéria a požiadavky:

 • všeobecný prehľad v oblasti hudby
 • aktívna znalosť anglického jazyka
 • znalosť ďalšieho svetového jazyka výhodou
 • riadiace, organizačné a manažérske schopnosti, komunikatívnosť, flexibilita
 • znalosť práce s PC
 • skúsenosti so spoluprácou s kultúrnymi a umeleckými inštitúciami
 • vodičský preukaz skupiny B

Náplň práce:

 • realizácia domácich a zahraničných koncertných aktivít orchestra
  zabezpečenie a komunikácia so zahraničnými umelcami na koncertoch v Žiline a v zahraničí
 • spolupráca so zahraničnými partnermi
 • aktívne vyhľadávanie a komunikácia so sponzormi a partnermi

Ponúkame:

 • plat od 1 250 € brutto (podľa dĺžky odbornej praxe)
 • prácu na plný úväzok formou zamestnaneckého pomeru v renomovanej kultúrnej inštitúcii s dlhoročnou tradíciou
 • slobodným uchádzačom možnosť poskytnutia ubytovania
 • 5 týždňov dovolenky
 • stravné lístky

Predpokladaný nástup: 1. 1. 2023 (podľa dohody)

Nepriloženie niektorej z požadovaných dokladov a príloh v určenom termíne je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania! Na doklady a prílohy predložené po určenom termíne sa neprihliada!

Termín uzávierky podania prihlášky do výberového konania: 30. novembra 2022

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými doklady a prílohami je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu: Štátny komorný orchester Žilina, sekretariát, Dolný val 47, SK-011 28 Žilina v obálke označenej heslom „Výberové konanie – manažér/ka orchestra – neotvárať“ do 30. novembra 2022. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum podania na sekretariáte Štátneho komorného orchestra Žilina.

Bližšie informácie môžete získať na e-mailových adresách alebo .

Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklad, ďalšie požadované predpoklady a predložia v určenom termíne všetky požadované prílohy, budú na výberové konanie pozvaní písomne najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho začatím.