Uzávěrka 14. 12.

Slovenské centrum dizajnu – konkurz (vedoucí Výskumno-vývojového oddelenia)

Publikováno 29. 11. 2022

Slovenské centrum dizajnu vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta na funkciu vedúceho Výskumno-vývojového oddelenia Slovenského centra dizajnu.

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odboroch dizajn, vizuálna komunikácia, multimédiá, kultúrne štúdiá a umenovedy a príbuzné disciplíny praktického alebo teoretického zamerania
  • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa vítané;
  • prax v oblasti kultúrneho a projektového manažmentu povinná;
  • skúsenosti s fundraisingom, PR a vydávaním publikácií vítané;
  • predpoklad pre samostatnú výskumnú činnosť;
  • spôsobilosť na prepájanie základného a aplikovaného výskumu s činnosťou iných odborných pracovísk (napr. SAV apod.).

Podrobnosti