Uzávěrka 22. 6.

Říp – konkurz (ředitel/ka)

Publikováno 15. 5. 2023

Říp, o. p. s., je společností založenou Městem Roudnice nad Labem za účelem pořádání kulturních akcí, propagace a rozvoje cestovního ruchu, zajišťování kulturních, společenských, sportovních, zájmových a vzdělávacích aktivit a dalších činností v rámci kulturního a společenského života města.

ŘÍP, o. p. s., se sídlem Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21, IČO 28708091, vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele/ky obecně prospěšné společnosti. Přihlášku lze podat do 22. června 2023. Výběrové řízení a pohovory s vybranými uchazeči proběhnou v termínu 27. a 28. června 2023.

Jaká bude vaše náplň práce?

 • řídit organizaci, která zaštiťuje kulturní dění a cestovní ruch na Roudnicku
 • vést a rozvíjet středně velký tým KD Říp a Informačního a dopravního centra
 • koordinovat finanční, personální a provozní procesy obecně prospěšné společnosti
 • hospodařit se svěřeným rozpočtem, aktivně spolupracovat se Správní radou, Dozorčí radou a zakladatelem
 • vytvářet a realizovat koncepci kultury a cestovního ruchu a jejich dalšího rozvoje
 • odpovídat za přípravu, propagaci a úspěšnou realizaci kulturních akcí
 • spolupracovat s místními spolky, zájmovými a příspěvkovými organizacemi
 • aktivně vyhledávat a ucházet se o dotační tituly v oblasti kultury a cestovního ruchu

Co byste měla nebo měl mít, znát, umět?

 • min. středoškolské vzdělání ukončené maturitou
 • prokazatelnou zkušenost s řízením projektů, nejlépe však i s vedením týmu
 • orientovat se v oblasti kultury a cestovního ruchu (předchozí praxe velkou výhodou), uvítáme však i zkušenost v oblasti event managementu
 • organizační schopnosti, samostatnost, schopnost řešit problémy a improvizovat
 • schopnost řídit a motivovat tým lidí; komunikativní přístup a spolehlivost
 • ovládat práci na počítači (MS Office), orientovat se v online propagaci a soc.sítích
 • domluvit se anglicky či německy (komunikace se zástupci partnerských měst apod.)
 • ochotu a časovou flexibilitu, řidičský průkaz sk. B
 • základní znalosti ekonomického řízení o.p.s.

Uchazečka či uchazeč…

 • nesmí být osobou podnikající v oblasti shodné s předmětem činnosti organizace
 • musí být občansky a morálně bezúhonná/-ý

Co nabízíme?

 • smlouvu o výkonu funkce
 • finanční ohodnocení odpovídající významu a složitosti práce (55 až 75 tis. Kč)
 • kancelář v krásném prostředí KD v historickém centru Roudnice n. L.

Co musí obsahovat písemná přihláška?

 • jméno, příjmení, tituly
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • adresu trvalého pobytu
 • kontaktní údaje (e-mail, telefon, doručovací adresa)
 • datum a podpis zájemce

K přihlášce připojte:

 • strukturovaný profesní životopis
 • motivační dopis (max. 1 normostrana)
 • koncepci řízení provozu a rozvoje Říp, o. p. s., na příštích 5 let (dokument o rozsahu max. 3 normostrany)
 • úředně ověřené doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání a kvalifikaci
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

V případě zájmu zašlete podepsanou přihlášku s požadovanými doklady nejpozději do 22. června 2023 na adresu sídla společnosti Říp, o. p. s., Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem, k rukám ředitele, Mgr. Jiřího Řezníčka, v zalepené obálce označené „NEOTEVÍRAT – Výběrové řízení ředitel Říp, o. p. s.“

Obálku lze osobně předat na adrese společnosti, na podatelně v budově Městského úřadu (Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem).

Výběrové řízení proběhne dne 27. června 2023 v budově Městského úřadu, Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem. Uchazeči budou e-mailem a telefonicky informováni o přesném čase a místě výběrového řízení. Součástí výběrového řízení bude prezentace koncepce před výběrovou komisí (možno využít dataprojektor).

Vybraní uchazeči, kteří postoupí do druhého kola se zúčastní pohovoru dne 28. 6. 2023. Termín nástupu ředitele dle dohody.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, případně nevybrat žádného uchazeče.

Podáním přihlášky uchazeč souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.