Uzávěrka 11. 1.

Pražský filharmonický sbor – konkurz (ředitel/ka)

Publikováno 29. 11. 2018

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Pražského filharmonického sboru pro funkční období 2019 až 2024.

Požadované předpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání,
 • znalosti zvláště v oblasti klasické hudby, sborového zpěvu, kultury obecně, veřejné správy,
 • min. 3 roky praxe v řídící funkci, ideálně se zkušeností s řízením uměleckého souboru nebo příspěvkové organizace
 • aktivní znalost angličtiny (doložený certifikát či znalost dalších světových jazyků výhodou)
 • znalost principů fungování a financování státní příspěvkové organizace,
 • ekonomické znalosti,
 • schopnost komunikace s odbornou veřejností a s médii,
 • bezúhonnost, přičemž za bezúhonného se nepovažuje ten uchazeč, který byl odsouzen za trestný čin spáchaný úmyslně, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen.

Uzávěrka přihlášek: 11. 1. 2019

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 • označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu, telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis.

K přihlášce je nutno připojit:

 • základní životopisné údaje a podrobný profesní životopis,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • motivační dopis (v rozsahu max. 2 normostran),
 • koncepci Pražského filharmonického sboru na léta 2019 až 2024 v rozsahu 10 NS, která:
  • podrobně popíše výchozí stav, definuje vizi, detailně vymezí cílový stav na konci střednědobého horizontu, v náznacích uvede cílový stav v dlouhodobém horizontu;
  • podrobně pojedná problematiku organizační struktury, argumenty odůvodní navrhované umělecké směrování PFS a návrh uměleckého vedení souboru;
  • synteticky uvede předpokládané dopady, které vyvolá realizace navrhovaných opatření umělecké, finanční, provozní a majetkové povahy,
   (dokument ve své vizi a střednědobém horizontu musí respektovat platnou právní úpravu v oblasti právní formy organizace.)
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • osvědčení Ministerstva vnitra a čestné prohlášení podle ustanovení § 2 a 4 zákona č.451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění) – nevztahuje se na cizí státní příslušníky a osoby narozené po 1. 12. 1971,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. a se zveřejněním koncepce na webových stránkách ministerstva.

Požadovaný nástup do funkce: dle dohody, optimálně 01. 09. 2019

Přihlášky zasílejte poštou doporučeně na adresu:   

Ministerstvo kultury ČR
Odbor umění, literatury a knihoven
Maltézské nám. 1
118 11 Praha 1

Obálku výrazně označte „Odbor umění, literatury a knihoven – výběrové řízení Pražský filharmonický sbor – NEOTVÍRAT“.

Upozornění
Výběrové řízení se uskuteční podle pravidel schválených ministrem kultury, vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.