Uzávěrka 31. 7.

Opavská kulturní organizace – konkurz (galerijní lektor/ka)

Publikováno 18. 7. 2019

Písemná přihláška musí obsahovat: přesné označení výběrového řízení; jméno, příjmení, titul; datum a místo narození; místo trvalého pobytu; telefonické a e-mailové spojení na uchazeče; datum a podpis uchazeče.
K přihlášce připojte tyto doklady:
– životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, získaných oprávněních a certifikátech;
– úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
– úředně ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce);
– písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů Opavské kulturní organizaci, příspěvkové organizaci pro účely personální činnosti a pro plnění úkolů uložených zákonem po celou dobu trvání výběrového řízení.
Kvalifikační předpoklady:
1. ukončené středoškolské vzdělání humanitního směru (nejlépe se zaměřením na muzejní a galerijní pedagogiku)
2. odborná praxe min. 2 roky
Další požadavky:
– uživatelská znalost práce na PC (Excel, Word, PowerPoint, Outlook, internet)
– dobré organizační a komunikační schopnosti
– občanská a trestní bezúhonnost
– aktivní přístup a sebevzdělávání v oboru
– schopnost pracovat v týmu
Výhodou:
– vysokoškolské vzdělání humanitního směru
– znalost cizího jazyka
– znalost programu Active inspire (interaktivní tabule)
Platové zařazení:
10. platová třída (od 18 200 do 27 380 Kč, stupeň dle praxe)
v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, odměňování – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Písemnou přihlášku s uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně na recepci Obecního domu na adrese: Opavská kulturní organizace, p. o., Ostrožná 46, 746 01 Opava. Na obálku uveďte „Neotvírat, výběrové řízení č. 2 / 2019 – GALERIJNÍ LEKTOR/KA“

Termín ukončení příjmu přihlášek: doručením dne 31. 7. 2019 do 17 hodin. Přihlášky, které budou doručeny po stanovené lhůtě, budou vyřazeny. Uchazeči, kteří doručí veškeré požadované dokumenty ve stanovené lhůtě, budou pozváni k ústnímu pohovoru, který se uskuteční 9. 8. 2019.

Kontakt: Lenka Bartesková, T 734 355 350, E