Uzávěrka 30. 9.

Národní galerie – konkurz (generální ředitel/ka)

Publikováno 1. 8. 2019

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce generálního ředitele/ky Národní galerie v Praze.

Podmínky výběrového řízení:

 • Výběrové řízení je vyhlášeno jako otevřené, dvoukolové. V prvním kole budou posouzeny níže uvedené požadované kvalifikační předpoklady. Uchazeči, kteří postoupí do druhého kola, zpracují návrh koncepce Národní galerie v Praze na léta 2019–2025 v souladu s přílohou příkazu ministra kultury č. 13/2018.
 • Výběrového řízení na uvedenou pozici se může účastnit pouze osoba, která podá žádost o účast ve výběrovém řízení a doloží splnění níže uvedených požadavků.

Požadované předpoklady:

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně magisterského stupně.
 • Znalosti zvláště v oblasti muzeí a galerií, znalost oborové legislativy a Státní kulturní politiky, znalost profesního etického kodexu ICOM, znalost fungování veřejné správy a kultury obecně.
 • Minimálně tři roky praxe v řídící funkci, ideálně se zkušeností s řízením velké kulturní instituce. Schopnost dlouhodobého řízení náročných systémů, flexibilita.
 • Aktivní znalost dvou světových jazyků (v tom angličtiny). Znalost dalších světových jazyků výhodou. Doložení certifikátů dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (od stupně B výše) výhodou.
 • Znalost principů fungování a financování státní příspěvkové organizace.
 • Vynikající komunikační, prezentační a organizační schopnosti, strategické a analytické myšlení.
 • Občanská bezúhonnost.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 • označení výběrového řízení,
 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu, telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis.

K přihlášce je nutno připojit:

 • základní životopisné údaje a podrobný profesní životopis (včetně vlastnoručního podpisu) s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech, přehled publikační činnosti v oboru,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • motivační dopis (v rozsahu max. dvou normostran),
 • osvědčení Ministerstva vnitra a čestné prohlášení podle ustanovení § 2 a 4 zákona č.451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění) – nevztahuje se na cizí státní příslušníky a osoby narozené po 1. 12. 1971,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., a se zveřejněním koncepce na webových stránkách ministerstva,
 • cizí státní příslušníci předloží doklad obdobný výpisu z rejstříku trestů, ne starší tří měsíců.

Po kontrole kvalifikačních předpokladů budou vybraní uchazeči vyzváni, aby do 31. prosince 2019 zpracovali návrh koncepce Národní galerie v Praze na léta 2020–2025 v souladu s přílohou příkazu ministra kultury č. 13/2018 (v příloze). Návrhy budou posouzeny tak, aby mohl ministr kultury do 29. února 2020 jmenovat generálního ředitele/ku Národní galerie v Praze.

Požadovaný nástup do funkce: dle dohody.

Funkční období je šestileté.

Platové zařazení dle zákoníku práce, nařízení vlády 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, do tarifní třídy T16, platový stupeň dle započitatelné praxe, příplatek za vedení, možnost osobního ohodnocení.

Přihlášky zasílejte poštou doporučeně tak, aby byly vyhlašovateli doručeny nejpozději do 30. září 2019 na adresu:

Ministerstvo kultury ČR
Odbor muzeí
Maltézské nám. 1
118 11 Praha 1

Obálku výrazně označte „Odbor muzeí“ – výběrové řízení Národní galerie v Praze – NEOTVÍRAT“.

Informace a písemné podklady lze obdržet u náměstka pro řízení Sekce kulturního dědictví Vlastislava Ourody, E , T 257 085 405.

Koncepční materiály Národní galerie v Praze jsou uveřejněny na webových stránkách instituce:  https://www.ngprague.cz/

Upozornění:

Výběrové řízení se uskuteční podle pravidel schválených ministrem kultury, vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodů.

Příloha k čl. II odst. 3 příkazu ministra kultury č. 13/2018

Osnova koncepce pro střední horizont (6 let):

 1. Poslání, vize a sdílené hodnoty.
 2. Strategické cíle
  1. Strategie odborných činností,
  2. Investiční strategie,
  3. Finanční strategie,
  4. Personální strategie,
  5. Obchodní a marketingová strategie.
 3. Zhodnocení aktuálního stavu organizace.
 4. Identifikace rizik a návrh jejich řešení.
 5. Dlouhodobé cíle (přesahující střední horizont).

Slovní charakteristika dokumentu strategického řízení:

 • charakterizuje poslání organizace, nabízí vizi ve střednědobém horizontu a definuje sdílené hodnoty,
 • popisuje výchozí stav, vymezuje cílový stav na konci střednědobého horizontu, v náznacích uvádí strategické cíle v dlouhodobém horizontu,
 • odpovídá v úplnosti a vyčerpávajícím způsobem na otázky změn organizační struktury, faktickými argumenty je odůvodňuje,
 • předkládá soubor navrhovaných opatření odborné, kulturní, finanční, provozní a majetkové povahy,
 • vychází z věrohodné analýzy vnitřního a vnějšího prostředí, případně dalších vhodných analytických nástrojů,
 • reflektuje platnou právní úpravu právní formy státní příspěvkové organizace a ne-vybočuje ze stávajícího právního rámce,
 • zakládá cíle dlouhodobého časového horizontu výlučně na prolongaci přiměřenýchočekávání budoucího vývoje.